งานวิจัยเรื่อง : การศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก
ผู้วิจัย : นางมงคล แซ่หลิม
  นายวิชัย พันธนะหิรัญ
  นายสุทธิรักษ์ แซ่หลิม
  นางสาวจรัสศรี นวลศรี
จำนวนหน้า : 20

อาการใบเหลืองต้นโทรมเป็นปัญหาหลักในการปลูกส้มจุกของจังหวัดสงขลา  การศึกษาในปี พ.ศ. 2530  ได้แบ่งการทดลองออกเป็น  3  ส่วน  คือ  การศึกษาการตอบสนองต่อธาตุสังกะสีของส้มจุก  การวิเคราะห์ดิน  และการทดลองปรับปรุงดินในแปลงปลูกส้มจุก   เพื่อที่จะแก้ปัญหาและปรับปรุงการปลูกส้มจุกให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

การศึกษาการตอบสนองต่อธาตุสังกะสีของส้มจุก  ทำโดย ฉีดพ่นทางใบด้วย  ZnSO4  และ Zn-EDTA ชนิดละ 3 ระดับ คือ 0.05 % , 0.1 % และ 0.2 % และให้ Zn-EDTA ทางดิน อัตรา  15 และ 30 กรัมต่อต้น  ก่อนที่ส้มจุกจะแตกใบใหม่  หลังจากให้สารเคมีแล้ว  4 เดือน พบว่าส้มจุกตอบสนองต่อการฉีดพ่นด้วย ZnSO4 ที่ระดับ 0.1 % ได้ดีที่สุด คือ มีอาการใบเหลืองลดลงมากที่สุด

จากการวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกส้มจุกเพื่อหาคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดิน พบว่า มีปริมาณธาตุอาหารรอง ต่ำกว่าค่ามาตรฐานมาก  และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพียง 4.1 การที่จะยกระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินจาก  4.01 เป็น 6.0 เพื่อที่จะให้สภาวะการใช้ธาตุอาหารในดินของต้นส้มจุกเป็นไป ได้อย่างเหมาะสม จะต้องใส่ปูนขาวในอัตรา 694.2 กิโลกรัมต่อไร่

เมื่อทดลองปรับปรุงดินในแปลงปลูกส้มจุก  โดยวิธีต่าง ๆ 8 วิธี  ได้แก่

  1. ใส่ปูนขาวในอัตรา 814 กรัมต่อต้น
  2. ใส่ปูนขาว(814 กรัมต่อต้น)พร้อมกับ Zn-EDTA 30 กรัมต่อต้น
  3. ใส่ปูนขาว(814กรัมต่อต้น)พร้อมกับ MgSO4 190 กรัมต่อต้น
  4. ใส่ปูนขาว(814 กรัมต่อต้น)พร้อมกับ MgSO4 190 กรัมต่อต้นและ Zn-EDTA 30 กรัมต่อต้น
  5. คลุมโคนต้นด้วยหญ้าแห้งในรัศมีทรงพุ่ม
  6. คลุมโคนต้นด้วยหญ้าแห้งพร้อมกับใส่ Zn-EDTA 30 กรัมต่อต้นและ MgSO4190 กรัมต่อต้น
  7. ใส่ Zn-EDTA 15 กรัมต่อต้น
  8. ใส่ Zn-EDTA 30 กรัมต่อต้น
หลังจากทดลองปรับปรุงดินด้วยวิธีต่างๆ ข้างต้นเป็นเวลา  4  เดือน พบว่า การใส่ปูนขาวพร้อมกับ Zn-EDTA อัตรา 30 กรัมต่อต้น มีแนวโน้มว่าจะสามารถแก้อาการใบเหลืองของส้มจุกได้ดีกว่าวิธีการอื่น