หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > รู้จักคณะ > คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา ศูนย์วิจัย

คณบดี

คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
โทรศัพท์ : (66)0-74286000 หรือ 6000 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : taweesak.n@psu.ac.th

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส
โทรศัพท์:(66)0-74286002 หรือ 6002 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร :(66)0-7455-8803
E-mail  : aran.n@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
โทรศัพท์ : (66)0-74286003 หรือ 6003 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : sommai.c@psu.ac.th
 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ
โทรศัพท์ : (66)0-74286242 หรือ 6242 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : surakrai.p@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
โทรศัพท์ : (66)0-74286004 หรือ 6004 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : saowapa.a@psu.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
โทรศัพท์ : (66)0-74286005 หรือ 6005 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : chutima.t@psu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
โทรศัพท์ : (66)0-74286001 หรือ 6001 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : pramoth.k@psu.ac.th
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย
โทรศัพท์ : (66)0-74286006 หรือ 6006 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : apinya.r@psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว
โทรศัพท์ : (66)0-74286001 หรือ 6083 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : surachart.p@psu.ac.th
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
โทรศัพท์ : (66)0-74286239 หรือ 6239 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : ladawan.l@psu.ac.th
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6100 หรือ 6100 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7421-2848
E-mail   : vasun.p@psu.ac.th
ภาควิชาพืชศาสตร์
รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6137 หรือ 6137 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : watcharin.s@psu.ac.th
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
โทรศัพท์ : (66)0-7428 6120  หรือ 6120 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8810
E-mail   : buncha.s@psu.ac.th
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
โทรศัพท์ : (66)0-7455-8809
โทรสาร  : (66)0-7455-8809
E-mail   : chao.y@psu.ac.th
ภาควิชาวาริศาสตร์
รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6192 หรือ 6192 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7442-9865
E-mail   : wutiporn.p@psu.ac.th
ภาควิชาสัตวศาสตร์
รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส
โทรศัพท์ : (66)0-74286081 หรือ 6081 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : wanwisa.n@psu.ac.th
หัวหน้าศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
โทรศัพท์ : (66)0-74286001 หรือ 6001 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : pramoth.k@psu.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6082 หรือ 6082 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : chaiyawan.w@psu.ac.th
ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6147 หรือ 6147 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : charatsri.n@psu.ac.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ(ภาคใต้)
รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6186, 0-7428-6228-9 หรือ 6186, 6228-9 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7455-8809
E-mail   : ashara.p@psu.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
โทรศัพท์ : (66)0-7421-2847
โทรสาร  : (66)0-7455-8803
E-mail   : theera.e@psu.ac.th
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
โทรศัพท์ : (66)0-7428-6226 หรือ 6226 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร  : (66)0-7442-9865
E-mail   : naraid.s@psu.ac.th
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
รศ.ดร. สมปอง เตชะโต
โทรศัพท์:(66)0-74286153 หรือ 6153 (ภายในมหาวิทยาลัย)
โทรสาร :(66)0-7455-8803
E-mail  : sompong.t@psu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษา
คลิกที่นี่....

 

ปรับปรุง 11 กันยายน 2556
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th