ชื่อตำราหลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผู้เขียนรศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
จำนวนหน้า290  หน้า
ปีที่พิมพ์2529
ราคา65  บาท


เนื้อหาประกอบด้วย

ความหมายและความสำคัญของพันธุศาสตร์พื้นฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในประชากร พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ หลักการคัดเลือก ผลตอบสนองของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การวางแผนในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

  BACK   


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและหาซื้อเอกสารทางวิชาการ ของภาควิชาสัตวศาสตร์ ติดต่อ...
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์/โทรสาร : 074-212843   อีเมล์ : arunlak@ratree.psu.ac.th