ชื่อตำราโภชนาศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ผู้เขียนดร.พานิช ทินนิมิตร
จำนวนหน้า251 หน้า
ปีที่พิมพ์2535 พิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา70 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

ความสำคัญของอาหารและการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ ส่วนประกอบของอาหารและหน้าที่ การเรียกชื่ออาหารแบบสากลและประเภทของอาหารสัตว์ การวัดและประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ การเตรียมและการถนอมอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพของอาหารและการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด ความต้องการทางอาหารของสัตว์ การกินและการย่อยอาหาร สูตรอาหารสัตว์และการเก็บรักษา สารเสริมอาหาร การให้อาหารและสารเสริมอาหารแก่สัตว์ เทคนิคการวิจัยอาหารสัตว์

BACK  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและหาซื้อเอกสารทางวิชาการ ของภาควิชาสัตวศาสตร์ ติดต่อ...
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์/โทรสาร : 074-212843   อีเมล์ : arunlak@ratree.psu.ac.th