ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       

ข้อมูลอัตราค่าบริการ ณ.วันที่ 6 มีนาคม 2551

 ค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแต่ละรายการ

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

ค่าบริการต่อตัวอย่าง (บาท)

นักวิจัยในคณะฯ นักวิจัยนอกคณะฯ บุคคลทั่วไป
1 เตรียมตัวอย่าง (บด, ร่อน) 35 55 70
2  ความเป็นกรด - ด่าง   45 70 90
3 การนำไฟฟ้า  45 70 90
4 เนื้อดิน 130 195 260

5

ความต้องการปูน(Dunn method) 70 105 140
6 ความต้องการปูน(Woodroffs method) 60 90 120
7 ความจุความชื้น 15 25 30
8 อินทรียวัตถุและอินทรียคาร์บอน 85 130 170
9 ไนโตรเจนทั้งหมด  190 285 380
10 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 95 145 190
11 กำมะถันที่เป็นประโยชน์ 95 145 190
12 ย่อยด้วยกรด 80 120 160
13  ฟอสฟอรัสทั้งหมด   65 100 130
14 กำมะถันทั้งหมด  80 120 160
15 สกัดด้วยNH4 OAc 60 90 120
16 โพแทสเซียม 100 150 200
17 โซเดียม 100 150 200
18 แคลเซียม 100 150 200
19 แมกนีเซียม 100 150 200
20 สกัดด้วย DTPA 45 70 90
21 เหล็ก 100 150 200
22 แมงกานีส 100 150 200
23 ทองแดง 100 150 200
24 สังกะสี 100 150 200
25 ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 145 220 290
26 ความเป็นกรดและอะลูมินั่มแลกเปลี่ยนได้ 80 120 160
     
 

สอบถามรายละเอียดการวิเคราะห์และอัตราค่าบริการตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
      โทรศัพท์  074 - 286061 - 2 , 211751  โทรสาร  074 - 558803