หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ> หน่วยงาน > ภาควิชา

Main Menu
การจัดการศัตรูพืช
ธรณีศาสตร์
พืชศาสตร์
พัฒนาการเกษตร
วาริชศาสตร์
สัตวศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน


คณะทรัพยากรธรรมชาติ

    > ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
    > ภาควิชาธรณีศาสตร์
    > ภาควิชาพืชศาสตร์
    > ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
    > ภาควิชาวาริชศาสตร์
    > ภาควิชาสัตวศาสตร์
    > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
เลือกรายชื่อภาควิชาด้านซ้ายมือ เพื่อดูรายละเอียด

หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ> รู้จักคณะฯ> ภาควิชา


ปรับปรุงล่าสุด: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548

จัดทำโดย: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.natres.psu.ac.th