คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาพัฒนาการเกษตร

รหัสวิชา:  520-291 ชื่อวิชา:   พัฒนาการเกษตร 
คำอธิบายรายวิชา: ออกปฏิบัติงาน ศึกษา สังเกตการณ์เกี่ยวกับงานพัฒนาการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร หรือการพัฒนาชนบทในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจเกษตร ขององค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดทั้งการฝึกอบรมเร่งปฏิบัติการด้านพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
รหัสวิชา:  520-311 ชื่อวิชา:   ผู้นำชนบท
คำอธิบายรายวิชา: ประเภทของผู้นำ ลักษณะ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำในชุมชน ชนบท การพัฒนา ความเป็นผู้นำโดยเน้นการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม 
รหัสวิชา:  520-312 ชื่อวิชา: การพัฒนาชนบท
คำอธิบายรายวิชา: สภาพ ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในชนบท ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ทฤษฎี แนวความคิด และวิธีการพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสมรรถภาพในชุมชนชนบท การบริหารงานพัฒนาชนบท และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา 
รหัสวิชา: 520-313 ชื่อวิชา:   การศึกษาในชนบท
คำอธิบายรายวิชา: ระบบการศึกษาในประเทศไทย การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การส่งเสริม อาชีพ บทบาทของโรงเรียนในชุมชน ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับองค์การ ศึกษาอื่น การวางโครงการศึกษาชนบท 
รหัสวิชา:  520-411 ชื่อวิชา:   การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการเกษตร
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงาน วิธีการวางแผนในระดับ มหภาค และจุลภาค การเขียนโครงการ การวิเคราะห์โครงการเชิงการเงินและเศรษฐกิจ การติดตาม และ ประเมินผลโครงการ
รหัสวิชา: 520-496 ชื่อวิชา: หัวข้อพิเศษทางพัฒนาการเกษตร 1-3
คำอธิบายรายวิชา:วิทยาการใหม่และน่าสนใจในสาขาพัฒนาการเกษตร
* เน้นให้รู้จักวิเคราะห์เป็นสำคัญ 
รหัสวิชา:  520-497 ชื่อวิชา:   สัมมนา 
คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ เพื่อทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม โดย ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
รหัสวิชา:  520-498  ชื่อวิชา:   ปัญหาพิเศษ 
คำอธิบายรายวิชา: การค้นคว้า วิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รหัสวิชา:  521-321 ชื่อวิชา:    หลักการศึกษาเกษตร 
คำอธิบายรายวิชา: หลักการและปรัชญาการศึกษาการเกษตรของประเทศไทย รูปแบบของการจัดการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การดำเนินงานและแนวโน้มของการศึกษาการเกษตร 
รหัสวิชา:  521-322 ชื่อวิชา:   จิตวิทยาการศึกษาเกษตร
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยา แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย หลักการเรียนรู้ พัฒนาการของวัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ หลักการจูงใจ ลักษณะทางจิตวิทยาของสังคมเกษตร 
รหัสวิชา:  520-314 ชื่อวิชา:   การสหกรณ์
คำอธิบายรายวิชา: หลักการสหกรณ์ รูปแบบ วิธีการจัดตั้งและดำเนินการ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ปัญหา และ อุปสรรค การสำรวจกิจกรรมของสหกรณ์เน้นหนักด้านการเกษตร 
รหัสวิชา:  522-313  ชื่อวิชา:   หลักการจัดการฟาร์ม
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติการทำฟาร์มของไทย วัตถุประสงค์ หลักและขั้นตอนของการจัดการฟาร์ม ทั้งในรูปแบบของฟาร์มขนาดเล็กและระบบธุรกิจฟาร์ม รวมทั้งระบบการเกษตรหลักเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการตัดสินใจ การจดบันทึกและการทำบัญชีเพื่อใช้ในการวัดประเมินประสิทธิภาพของ ธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์ การลงทุน การวางแผนและการงบประมาณ การจัดการฟาร์มภายใต้ เงื่อนไขของการเสี่ยงและความไม่แน่นอน กลยุทธ์ในการลดต้นทุน การผลิตโดยคำนึงถึงสมดุลทางธรรมชาติ
รหัสวิชา:  522-322  ชื่อวิชา:   หลักการตลาดสินค้าเกษตร
คำอธิบายรายวิชา: หลักการตลาดทั่วไปและตลาดเกษตร ลักษณะสินค้าเกษตร ผู้ผลิต ผู้บริโภค หน้าที่ และวิถีการตลาด การตั้งราคา วิธีการศึกษาการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตผล การส่งเสริม และบทบาทของรัฐในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 
รหัสวิชา:  522-324  ชื่อวิชา:   สินเชื่อเกษตร
คำอธิบายรายวิชา: ระบบบทบาทและนโยบายสินเชื่อต่อการพัฒนาการเกษตร กฎทางเศรษฐ-ศาสตร์ที่ประยุกต์ ใช้กับสินเชื่อ ความต้องการและแหล่งสินเชื่อ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน บทบาทของ รัฐบาลและปัญหาการดำเนินงานสินเชื่อในประเทศไทย 
รหัสวิชา:  522-351 ชื่อวิชา:   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการพัฒนาประเทศ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม 
* เน้นให้รู้จักวิเคราะห์เป็นสำคัญ 
รหัสวิชา:  522-425 ชื่อวิชา:   ระบบธุรกิจเกษตร
คำอธิบายรายวิชา:  ลักษณะโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตร ความสัมพันธ์กับสาขาอื่น นโยบายของสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาในการดำเนินงาน ระเบียบและกฎหมายที่เอื้ออำนวยในระบบ การกีดกันทาง ธุรกิจของประเทศคู่แข่งที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเกษตรของประเทศไทย กิจกรรมในการกระจายปัจจัย การผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การพัฒนาธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร 
รหัสวิชา:  522-431  ชื่อวิชา:   นโยบายเกษตร
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและความสำคัญของนโยบายเกษตร องค์การที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบาย ทฤษฎีที่ใช้เพื่อจัดทำนโยบาย นโยบายและแผนงานในอดีตและปัจจุบันของประเทศไทย การประเมินผล ของนโยบายและแผนงานเกษตรเฉพาะอย่างของประเทศไทย การวิเคราะห์นโยบายเกษตรของประเทศ คู่ค้าและประเทศคู่แข่งที่สำคัญ 
รหัสวิชา:  523-401 ชื่อวิชา:   การส่งเสริมการเกษตรทั่วไป 
คำอธิบายรายวิชา: หลักและวิธีการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เทคนิคในการเผยแพร่วิทยาการแผนใหม่สู่เกษตรกร 
รหัสวิชา:  524-251 ชื่อวิชา:   การติดต่อสื่อสารทางเกษตร
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎี วิธีการและองค์ประกอบในการติดต่อสื่อสาร เทคนิคและยุทธวิธีในการติดต่อ สื่อสารให้เข้าถึงเกษตรกร กระบวนการยอมรับและการแพร่กระจายนวัตกรรม การใช้ช่องทา ในการติดต่อสื่อสาร 
* เน้นให้รู้จักวิเคราะห์เป็นสำคัญ 
รหัสวิชา:  524-351  ชื่อวิชา:   เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประโยชน์และอิทธิพลของสื่อ การวางแผนการใช้และ การผลิตเครื่องมือสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของ ข่าวสารข้อมูลกับรูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการนำเสนอ ข้อมูล 
รหัสวิชา:  524-352 ชื่อวิชา:   มนุษยสัมพันธ์ 
คำอธิบายรายวิชา: หลักการและการประยุกต์ทฤษฎีแห่งมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ หลักสำคัญ ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เน้นปฏิกิริยาผลกระทบ โครงสร้างระบบงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง หัวหน้างานกับลูกน้อง นายจ้างกับลูกจ้าง เจ้าหน้าที่กับราษฎร 
รหัสวิชา:  524-451 ชื่อวิชา:   การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
คำอธิบายรายวิชา: หลักการและกรรมวิธีดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าวประชามติ ทฤษฎีการโฆษณา และการใช้สื่อมวลชน 
รหัสวิชา:  524-452  ชื่อวิชา:   การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
คำอธิบายรายวิชา: หลักในการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เทคนิคพื้นฐานในการจัดทำเทปวิทยุและเทป โทรทัศน์ การนำเสนอข่าวสาร