โดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

การคัดเลือกแพะ
ข้อแตกต่างทางสรีระ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
ผลพลอยได้
พันธุ์
รูปแบบการเลี้ยง
โรงเรือน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน
สุขภาพแพะ
อาหารแพะ
เอกสารอ้างอิง

           ปรับปรุง 18-1-2551