515-353 อาหารและการประกอบสูตรอาหาร [ Feeds and Ration Formulations ] ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |

   

หน้าหลัก
Course Outline
Course Syllabus
Teaching Content
 
นิยามศัพท์ทางด้านอาหารสัตว์และการจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของพลังงาน
     บทนำ
     ข้าวโพด
     ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
     ข้าวฟ่าง
     ผลพลอยได้จากเมล็ดพืชน้ำมัน
     มันสำปะหลัง
     กากน้ำตาล
     น้ำมันพืชและไขมันสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์
     ปลาป่น
     ผลิตภัณฑ์จากนม
     ผลพลอยได้จากสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืช
     บทนำ
     ถั่วเหลือง
     ถั่งลิสงและกากเมล็ดฝ้าย
     ใบกระถิน
     ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์และการกลั่นเหล้า
อาหารหยาบ
     พืชอาหารสัตว์
     หญ้าแห้ง
     หญ้าหมัก
สารพิษที่เกิดจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์
สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต
     สารเสริมอาหารสัตว์
     สารเพิ่มเติมในอาหารสัตว์
     สารใช้ฝัง
การคำนวณสูตรอาหารและการผสม
อาจารย์ผู้สอน
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอน

 


ศัพท์เฉพาะทางอาหารสัตว์ การแบ่งประเภท  แหล่ง การประเมิน และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์ การเตรียมและแปรรูป กฎหมายควบคุมคุณภาพ ความต้องการโภชนะของสัตว์ และการประกอบสูตรอาหารสัตว์

 

  
1.
อธิบายความหมายของศัพท์ที่ใช้ในทางอาหารสัตว์
2.
ประเมินคุณค่าทั้งทางโภชนาการ  และเศรษฐกิจของวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป
3. จำแนก และจัดหมวดหมู่ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์
4. ระบุคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี และข้อจำกัดของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด ตลอดจนแนวทางแก้ไข และนำมาประยุกต์ในการใช้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ
5. อธิบายวิธีการถนอมและแปรรูปอาหารสัตว์
6.
คำนวณและผสมสูตรอาหารที่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงสัตว์ตาม ประเภท ชนิด และระยะการให้ผลผลิตของสัตว์

 

 

          Top

 

| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |


Copyright ©
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตู้  ปณ  6  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์  0 7421 2843 , 0 7428 6068
โทรสาร  0 7421 2823