ชื่อตำรา หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผู้เขียน รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
จำนวนหน้า 290  หน้า
ปีที่พิมพ์ 2529
ราคา 65  บาท


เนื้อหาประกอบด้วย

ความหมายและความสำคัญของพันธุศาสตร์พื้นฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในประชากร พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ หลักการคัดเลือก ผลตอบสนองของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การวางแผนในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
   

สั่งซื้อได้ที่

ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
โทรศัพท์    0-7428-6069
โทรสาร      0-7421-2843
E-mail        benjamas.ch@psu.ac.th
 

<<<เอกสาร/ตำราอื่น