หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ> รู้จักคณะฯ> ภาควิชา > สัตวศาสตร์

Main Menu
คำนำ
บุคลากร
หลักสูตร ป.ตรี
หลักสูตร ป.โท
นักศึกษา
ห้องปฏิบัติการ
เอกสารคำสอน

ติดต่อสอบถาม
คุณเบญจมาศ เฉลิมวงศ์
เลขานุการภาควิชาฯ
โทรศัพท์:074-286069

ภาควิชาสัตวศาสตร์
Department of Animal Science

ภาควิชาสัตวศาสตร์จัดการเรียนการสอน และวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรประเภทสัตว์ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ เช่น สัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ โคนม แพะและแกะ โดยเน้นวิวัฒนาการด้านสุขศาสตร์ อาหารสัตว์ และโภชนาศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยา และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้งการจัดการฟาร์ม ทั้งในแง่ของเทคนิคการจัดการและการบริหารการจัดการYoung goats at the Departmental research station


หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ> รู้จักคณะฯ> ภาควิชา> สัตวศาสตร์


ปรับปรุงล่าสุด: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548

จัดทำโดย: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.natres.psu.ac.th