เอกสารบรรยายวิชา

Basic Ecology (530-200)

โดย
รศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน

biome-mahidol
ecology-mahidol
biomes
condition
dugong
hydrology
lecture1
structure&function
sunipa
ญาติพะยูน
พะยูน