เอกสารบรรยายวิชา

วิชาหลักวนเกษตร (Principles of Agroforestry) รหัสวิชา 542 – 476

โดย
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ระบบวนเกษตรยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย (วีดีโอ)
CAI