แนะนำภาควิชาฯ
  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  บุคลากร
  นักศึกษา

 สถานที่ฝึกงาน

สถานที่ประกอบการสหกิจ


  ห้องปฏิบัติการ
  งานวิจัย
  โครงการบริการวิชาการวิเคราะห์ดินและพืช
  เอกสาร/ตำราวิชาการ
  ประชาสัมพันธ์
  ภาพกิจกรรม
  เอกสารประกอบคำบรรยาย
 บัณฑิตเมื่อจบการศึกษาแล้ว
  ติดต่อภาควิชาฯ  เว็บบอร์ด
  หน้าแรกคณะทรัพยฯ

  KM ภาควิชา

ติดต่อสอบถาม/update ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-286172, 074-558809 โทรสาร 074-558809
E-mail: sikarase.s@psu.ac.th

  

Since June 24, 2006
Last Updated July 14, 2010

จัดทำโฮมเพจโดย
สุรชาติ เพชรแก้ว และ สิขเรศ แสงขำ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail: surachart.p@psu.ac.th หรือ sikarase.s@psu.ac.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ E-mail: marisa.r@psu.ac.th