นักศึกษาปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
     
นางสาวกิติมา คำบำรุง
แก้ว
นายจรัญ เจียรประวัติ
ตี๋
นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็ชรสมบูรณ์
กิ่ง
นางสาวซูใบด๊ะ สาและ
ด๊ะห์
     
นายณรงค์ งามภาษีเจริญกุล
ป้อ
นายณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
อ๊อฟ
นางสาวทิพรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุล
ป้อ
นายนราวุฒ ทองนุ่น
บอล
     
นางสาวนัยนา เปลี่ยนด
ี เปิ้ล
นางสาวนิติยา รัตนมนตรี
ขวัญ
นางสาวเนตรนภา อะเส็ม
ขวัญ
นายพงษ์ศักดิ์ แสงบัณฑิต
โจ้
     
นางสาวพนิดา แซ่เฉีย
ไท
นางสาวพัชรินทร์ เจียรบุตร
ติ๊ก
นางสาวพุฒตาล ทิพเพ็ง
ลูกตาล
นางสาวพูนสุข จันทรภักดี
สุข
     
นางสาวมนวดี พลายดัสถ์
ปิ๊ก
นายยุทธศักดิ์ จินดาวงศ์
นางสาวรัชตวรรณ กิ่งทอง
หนู
นางสาววรนันท์ คงจันทร์
นุ่น
     
นางสาววรรณวิสาข์ จันทร์แก้ว
น้ำหวาน
นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ
วิทย์
นายวรัชญ์ ตระหง่าน
ปอนด์
นางสาวศิริกาญจน์ เพ็ชรจำรัส
กาญจน์
     
นางสาวศิริลักษณ์ คงทองแก้ว
เอ๋
นางสาวสนธิมา ประดับ
ตาล
นางสาวสุพรทิพย์ คชาสุวรรณ
ทิพย์
นางสาวสุภาพร ทองมา
โอ๊ะ
     
นางสาวสุมาลี เกิดแก้ว
สุ
นางสาวสุรีวรรณ เพชรรัตน์
เอิง
นายอธิป ศรีมณี
ก้อง
นายเอกวุฒิ ศรีธนสาร
โด่ง
 
กลับ