การตกแต่งสถานที่ (510-483)

(Landscape  Management)

ภาควิชาพืชศาสตร์        คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 
bulletCourse  information
bulletBook contents

 

bulletClass  Policies

 

bulletSemester Schedule
bulletMiscelleneous:

1.Student activities:

 

bullet 2.Exercises:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11/ 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21/ 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 /37 / 38 / 40 / 41 /42 /43 / im1 / im2 / im3 / im4/ rock arrangement
bullet 3.image: Tr1 / Tr2 / Tr3 / Tr4 / Tr5 / Tr6 /T r7 / Tr8 / Tr9 / Tr10 / Tr11 / Tr12
bullet Garden style: Natural garden (Requirement / Concept / Balloon diagram / Planting plan / Site analysis / Perspective

 

คำอธิบายรายวิชา
bullet ชนิดและลักษณะการจัดสวน การเลือกใช้ไม้ดอก ไม้ประดับ และอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ การปฏิบัติรักษา

 

bullet

รายวิชาบังคับก่อน:  510-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ

bullet

หน่วยกิต-ชั่วโมงสอน: 3 (2-3-3) - เป็นรายวิชาจำนวน 3 หน่วยกิต  บรรยาย 2 ชม./สัปดาห์ ปฎิบัติ 3 ชม./สัปดาห์  งานค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชม./สัปดาห์

 
bulletวัตถุประสงค์ของวิชา:  นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ในวิชานี้แล้วควรมีสมบัติต่อไปนี้ 

 1.รู้ เข้าใจแนวคิดและหลักวิธีการจัดสวน แบบต่างๆได้ในเกณฑ์ดี

2.รู้จักชนิดและเลือกใช้ต้นไม้ในการจัดสวนตามแบบต่างๆได้ถูกต้อง 

3.รู้ เข้าใจและร่างแบบแปลนตามหลักการจัดสวนบ้านได้

4.รู้และเข้าใจหลักปฏิบัติในขั้นตอนการจัดสวนบ้านได้ดี

5.รู้จักและ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่างแปลนจัดสวนได้ 1 โปรแกรม

 

 

 

 

 

  Web Link:

  ข้อมูลพรรณไม้สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม

  www.worldplantcenter.com/

  www.smilehomes.com/

  www.asla.org/

  www.elledecor.co.th/

  www.baanlaesuan.com/

  www.heritage-houses.com/

  www.talentteacher.com/

 

 

  Instructor: 1.Chamroen  yuenyongsawad  

     Office Room: NR 224

     Telephone: 074- 212 846

     E-mail:  ychamroe@ratree.psu.ac.th 

   Instructor: 2.Pipop  suksomboon

      Office Room:กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี หาดใหญ่

       Telephone: 074- 282601

      E-mail:sphepop@ratree.psu.ac.th

   Assigned Room: PlantSci. Bidl,

  Scheduled Time: 

1st semester

Lecture: W 9:00-10:00, Th 13 :00-14.00, 

Laboratory: Th 14.00-17.00

  Required Text:

1.บัณฑิต จุลาลัย, 2543.จุด เส้น ระนาบ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม1.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 108 หน้า.

2.สมจิต  โยธะคง.2530  การวางผังตกแต่งบริเวณ สำนักพิมพ์บำรุงสาส์น

3.เอื้อมพร วีสมหมาย.2525 หลักการจัดสวนเบื้องต้น. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

  4.Tok Furuta,2533. Interior Landscaping Reston Pub. Com. Inc. 

  Addition readings will be provided throughout the semester.

  Catalogue Description : 510-483 Landscape Management.(3) (Prerequisite:510-212)

 พืชพรรณไม้ใชัจัดสวน

 

 

 

ไม้ยืนต้นพวกปาล์ม

Web board

Back to the top

 Virtual classroom