<< กลับสู่หน้าแรก >> // สารบัญ : 1.บทนำ-ประวัติการกสิกรรม // 2. การผลิตพืชที่สำคัญ // 3. พืชสำหรับการกสิกรรม // 4. ดินและพืช  //  5. ภูมิอากาศและพืช  // 6. การเตรียมดินเพาะปลูกพืช // 7.การขยายพันธุ์และการเตรียมวัสดุปลูกบบการปลูกพืช  // 8. วิธีการปลูกพืช // 9. น้ำและการให้น้ำ // 10.ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย // 11. ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด // 12. การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลิตผล // 13. เศรษฐกิจและสังคมการผลิตพืช //  14. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม                        

เอกสารคำสอน

วิชาหลักการกสิกรรม

  

  ผู้สอน:

1. ผศ.ดร.อภินันท์  กำนัลรัตน์

5. รศ.ดร.รังสรรค์  อาภาคัพภะกุล
2. รศ.ดร.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์  6. อาจาย์จำเริญ  ยืนยงสวัสดิ์ 
3. ผศ.ดร.ประวิตร  โสภโณดร  7. อาจารย์วิษณุ  สมทรัพย์
4. ผศ.ดร.วิจิตต์  วรรณชิต 8. ผศ.วัชรินทร ์ ซุ้นสุวรรณ

โดย

ภาควิชาพืชศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์