กลับสู่หน้าแรกวิชา

การจัดการโรคพืช

การเข้าสู่ TropRice | ตารางเวลาการจัดการ | การเตรียมพื้นที่ | การปรับระดับพื้นที่ | พันธุ์ข้าวของ IRRI | การปลูกพืช | การจัดการน้ำ |
 การจัดการธาตุอาหาร | การจัดการวัชพืช | การจัดการแมลง | การจัดการโรคข้าว | หอย หนู และนก |
การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย | กระบวนการหลังการผลิต | เศรษฐศาสตร์ | คุณภาพเมล็ดพันธุ์ | การเปลี่ยนเทคโนโลยี | คำชี้แจง |

ตารางสารบัญ:

bulletหลักการ
bulletโรคข้าวที่สำคัญ และอาการของโรค
bulletเวลาการฉีดพ่นสารเคมี  
bulletสารเคมีที่ใช้  
bulletคำชี้แจง

โรคพืชกำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเหมือนกับระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น

โรคข้าวที่สำคัญ - มีโรคที่สำคัญที่สุด 7 โรค

โรค ระยะที่สำคัญ อาการโรค ฤดูกาลที่พบ
ระบาด

ปัจจัยที่เหมาะสม
ต่อการเข้าทำลาย

โรค Tungro
(ไวรัส)
ภาพ
1-3
bullet

ต้นข้าวเตี้ย แคระ การแตกกอลดลง

bullet

ใบ - มีสีเหลืองถึงสีเหลืองส้ม

บางฤดูกาล
bullet

มีประชากรของเพลี้ยจั๊กจั่น
สีเขียว ซึ่งเป็นพาหะสูง

bullet

มีต้นพืชที่เป็นโรคอยู่ในแปลง

โรคไหม้
ภาพ
1
bullet

แผลที่ใบ - มีสีเทาขนาดใหญ่ตรงกลางแผล 
เรียวเล็กไปที่ปลายแผลทั้ง 2 ด้าน 
(อาการคล้ายกับโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ 
Helminthosporium)

bullet

เชื้อราเข้าทำลายบริเวณข้อบนลำต้นได้
(อย่าสับสนกับความเสียหายที่เกิดจากหนู)

bullet

การเข้าทำลายที่รวงข้าว (คอรวงเน่า) 
อาจสับสนกับอาการที่เกิดจากหนอน
เจาะลำต้นได้

bullet

อากาศชื้น 
ท้องฟ้ามีเมฆมาก

bullet

มีฝนตกชุก และ 
ฝนตกปรอย ๆ

bullet

มีการใส่ปุ๋ยสูง

bullet

มีความชื้นสัมพันธ์สูง

โรคกาบใบแห้ง
ภาพ
2 (สูง) อาการที่กาบใบ - แผลสีเขียวอมเทาตรงบริเวณ 
กาบใบใกล้ผิวน้ำ
บางฤดูกาล
bullet

อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

bullet

ระดับปุ๋ยไนโตรเจนสูง

bullet

ระดับผลผลิตสูง

โรคใบขีด
โปร่งแสง
ภาพ
1-9 อาการที่ใบ - เป็นขีดช้ำ ฉ่ำน้ำไปตามความยาว 
ของเส้นใบ และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงสีส้ม
อากาศชื้น
bullet

อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

โรคขอบใบแห้ง
ภาพ
1-9 อาการที่ใบ - เป็นแผลไปตามความยาวของขอบใบ อากาศชื้น
bullet

อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

โรคใบหงิก 
(ไวรัส)
ภาพ
1-9

-

บางฤดูกาล
bullet

มีประชากรแมลงพาหะสูง 
(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล)

โรคกาบใบเน่า
ภาพ
5-9

-

บางฤดูกาล
bullet

อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

ที่มา: Mueller, K.E. 1970. Field Problems of Tropical Rice. IRRI. 1980. Fifth printing.

[Top]

เวลาการฉีดพ่นสารเคมี

ฉีดพ่นสารเคมีเมื่อพบการเกิดโรคอยู่ที่ระดับปานกลาง หรือระดับรุนแรง ขนาดตัวอย่างที่สุ่ม: 10 หลุม

โรค:

bulletโรค Tungro (ดูที่ผ่านมา)
bulletโรคใบหงิก
bulletโรคอื่น ๆ: โรคไหม้,  โรคใบขีดโปร่งแสง,  โรคกาบใบเน่า,  โรคขอบใบแห้ง
bulletการวัดระดับการเข้าทำลาย
bulletระดับต่ำ - มีการเข้าทำลาย 0-30%
bulletระดับปานกลาง - มีการเข้าทำลาย 31-60%
bulletระดับรุนแรง - มีการเข้าทำลายมากกว่า 61%
bulletสำหรับโรคกาบใบไหม้ ถ้าเกิดในแปลงที่มีการใช้ปุ๋ยสูง การควบคุมโรคจะทำได้ยาก

[Top]

สารเคมีที่ใช้

โรค พาหะ / สิ่งมีชีวิต วิธีการควบคุม

โรค Tungro (ไวรัส)

เพลี้ยกระโดด (GLH, ZLH)

bulletดู การจัดการแมลงศัตรูข้าว
bulletนำต้นที่เป็นโรคออกจากพื้นที่เพาะปลูก

โรคไหม้

เชื้อรา

bulletเบนเลท (0.6 กก./เฮกตาร์) หรือฮิโนซาน (1.67 กก./เฮกตาร์)

โรคกาบใบแห้ง

 

bulletเบนเลท (0.6 กก./เฮกตาร์) หรือฮิโนซาน (1.67 กก./เฮกตาร์) 
โปรไฟแลคติค: ฉีดพ่นเมื่อ 4 วันหลังจากใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครั้งสุดท้าย 
ประมาณระยะเริ่มสร้างรวง (PI) ฉีดเมื่อ 4-5 วัน ก่อนระยะข้าวตั้งท้อง

โรคใบขีดโปร่งแสง

แบคทีเรีย

ไม่มีสารเคมีที่ใช้ควบคุม

โรคขอบใบแห้ง

แบคทีเรีย

ไม่มีสารเคมีที่ใช้ควบคุม

โรคใบหงิก (ไวรัส)

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ดู การจัดการแมลงศัตรูข้าว

โรคกาบใบเน่า

เชื้อรา

bulletเบนเลท (0.6) กก./เฮกตาร์)

โรคที่เกิดจากเชื้อ
 Sclerotium  rolfsii

เชื้อรา

bulletบราซิโคล (สารป้องกันกำจัดเชื้อราในกลุ่ม พีซีเอ็มบี)

หมายเหตุ: ควรพยายามใช้สารเคมีวาริดาไมซิน และรัฟรัล (ไอโปรดิโอน) ในการป้องกันโรคกาบใบไหม้ ถ้ามีจำหน่ายในท้องตลาด

[Top]

ผลที่เกิดจากโรค และหลักการจัดการ

bulletโรคมีผลต่อผลผลิต โดย
bulletลดพื้นที่การสังเคราะห์แสง - ดังนั้นการเข้าทำลายในระยะตั้งท้องจะมีผลต่อผลผลิต หรือ
bulletลดขบวนการสังเคราะห์แสงของต้นพืช (ไปขัดขวางขบวนการลำเลียง)

คำชี้แจง

To the best of our knowledge the material presented here in correct. However, IRRI and the authors are in no way responsible for the application, etc. of the chemicals mentioned. They make no warranties, expressed or implied, as to the accurracy or adequacy of any of the information presented.