ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

4/1/2542


คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น


ตารางเนื้อหาภายใน

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

การจัดการปัจจัยการผลิตพืช

ทำไมต้องศึกษาเกี่ยวกับศัตรูพืชและวิธีการควบคุม?

หัวข้อสำคัญที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดเบื้องต้น

ชนิดของศัตรูพืช

แบ่งชนิดของแมลงศัตรูพืชออกตามลักษณะของการทำลายดังนี้

แบ่งชนิดของแมลงศัตรูพืชออกตามลักษณะของการทำลาย(ต่อ)

แบ่งตามระยะเวลาการเข้าทำลายพืชปลูกได้ 2 ประเภทคือ

โรคพืช

ลักษณะอาการ (symptom) ของโรคพืช

3 ลักษณะอาการของโรคพืชจากเชื้อแบคทีเรีย มี 5 ลักษณะอาการ คือ

3 อาการของโรคพืชจากเชื้อแบคทีเรีย(ต่อ)

4 ลักษณะอาการของโรคพืชจากเชื้อรา

ลักษณะอาการของโรคพืชจากเชื้อรา

สามเหลี่ยมโรคพืช

5 ลักษณะอาการของโรคพืชจากไส้เดือนฝอย

2.เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (nonpathogenic disease)

วัชพืช

ปัญหาของวัชพืชกับการทำการกสิกรรม

การจัดจำแนกชนิดของวัชพืช

ศัตรูอื่นๆ

ศัตรูอื่นๆ(ต่อ)

แหล่งที่มาของศัตรูพืช

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

สาเหตุการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

ภาพนิ่ง PPT

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

ความเสียหายอันเกิดจากศัตรูพืช

ระดับของความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

หลักการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

วิธีการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วิธีการเขตกรรมต่างๆ(1)

วิธีการเขตกรรมต่าง(2)

4. วิธีการทางชีววิธี

Parasitoids of the Wild Silk Moths(Saturniidae)

แตนเบียฬ(Parasitoids)

ตัวห้ำ (Predators):

ด้วงเต่าลาย Ladybird beetles (Coccinellidae)

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

แมลงช้างปีกใส Lacewings - Chrysopidae

แมลงหางหนีบ Earwigs

ภาพนิ่ง PPT

ไรแดงตัวห้ำ Predatory mites

ภาพนิ่ง PPT

กบ Frogs

แมลงวันดอกไม้ Hover flies

ด้วงดิน Ground beetles

เชื้อโรค (Pathogens):

ไตรโคเดอร์มา Trichoderma

พยาธิตัวกลม Steinernema

แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis

ไวรัส (เชื้อวิสา) Viruses

5. วิธีทางกฎหมาย (legal control)

6. วิธีการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช (chemical method)

ชนิดของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ชนิดของสารเคมีควบคุมศัตรูพืช

วิธีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ข้อดีของการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ชนิดของเครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี

2. ส่วนประกอบของสารเคมีควบคุมศัตรูพืช

3. การใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

4. การคำนวณอัตราการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

5. การระวังอันตรายในการใช้สารเคมี

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืช

ภาพนิ่ง PPT

ผู้แต่ง: MOTHERBO

อีเมล์: ychamroe@ratree.psu.ac.th

โฮมเพจ: http://classroom.psu.ac.th/users/ychamroe/510-111web/index.htm

รายละเอียดอื่น ๆ :
ปีการศึกษาที่1 2546

ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของงานนำเสนอ