การกำเนิดจักรวาลและโลก

18/9/2545


คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น


ตารางเนื้อหาภายใน

ภูมิอากาศกับพืช

การกำเนิดจักรวาลและโลก

ภาพนิ่ง PPT

ประโยชน์ของวิชาภูมิอากาศ

คำจำกัดความที่สำคัญ

ภาพนิ่ง PPT

ธาตุประกอบอุตุนิยมวิทยาที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณรังสีดวงอาทิตย์

Day-time heat exchange at the earth’s surface

2. อุณหภูมิ (temperature; C)

3. ความชื้นบรรยากาศ (atmosphric humidity)

วิธีวัดความชื้นบรรยากาศ

4. น้ำฟ้า (precipitation)

5. การระเหยน้ำ (evaporation)

6. ลม (wind)

ภาพนิ่ง PPT

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ผู้แต่ง: sss

อีเมล์: ychamroe@ratree.psu.ac.th

โฮมเพจ: http://classroom.psu.ac.th/users/ychamroe/510-111web/index.htm

รายละเอียดอื่น ๆ :
ปีการศึกษาท่ 2545

ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลของงานนำเสนอ