:: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบวารสารพืชศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบออนไลน์ใหม่ เพื่อปรับปรุงตามเงื่อนไขของ TCI

เข้าสู่ระบบวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ระบบใหม่
 :: TCI กลุ่มที่ 2 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (2563)  • TCI กลุ่มที่ 2 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (2563)