:: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานใน ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (SJPS) ได้รับการรับรองสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Download)

ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ

ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 :: TCI กลุ่มที่ 1 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  • TCI กลุ่มที่ 1 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)