:: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบวารสารพืชศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบออนไลน์ใหม่ เพื่อปรับปรุงตามเงื่อนไขของ TCI
 :: TCI กลุ่มที่ 2 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (2563)  • TCI กลุ่มที่ 2 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (2563)