ชื่อวารสาร (Journal name):
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์)
Songklanakarin Journal of Plant Science (Songklanakarin J. Pl. Sci.)

ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร (Citation Index):
พ.ศ. 2559: Thai-Journal Impact Factors = 0.061 (พ.ศ. 2557 - 2559)

การเผยแพร่ (Periodicity):
ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม)
ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online open-access journal)

เจ้าของ (Owner):   
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงาน (Editorial office):
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-286138-39 โทรสาร 074-558803
E-mail: sjps.psu@gmail.com, nr-sjps@group.psu.ac.th