เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • การพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนยอดของกระชายดำในหลอดทดลอง

  P: 13-18
  กมลทิพย์ ไหลไผ่ทอง, สมปอง เตชะโต และ ทัศนี ขาวเนียม
  Full Text (6)


 • กายวิภาคเปรียบเทียบของเซลล์ท่อน้ำยางในระบบ <i>in vivo</i> และ <i>in vitro</i> ของยางพารา (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.) 2 สายพันธุ์ (RRIM600 และ RRIT402)

  P: 19-27
  ยุรฉัตร ยอดโยธี, จรัสศรี นวลศรี และ อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
  Full Text (12)

 การจัดการดินและธาตุอาหารพืช :


 • การตอบสนองของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนาภายใต้การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่

  P: 38-43
  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
  Full Text (11)

Total 3 Record : 1 Page : 1