การปรับปรุงพันธุ์พืช :


 • การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวไร่ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

  P: 1-6
  สุวรรณษา ชูเชิด, จรัสศรี นวลศรี, ณัฐพล จันทร์สว่าง และ วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
  Full Text (73)

 เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและผงถ่านต่อการสร้างแคลลัสและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของพรมมิ

  P: 7-12
  สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, ทิวา รักนิ่ม และ ทัศนี ขาวเนียม
  Full Text (54)


 • การพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนยอดของกระชายดำในหลอดทดลอง

  P: 13-18
  กมลทิพย์ ไหลไผ่ทอง, สมปอง เตชะโต และ ทัศนี ขาวเนียม
  Full Text (45)


 • กายวิภาคเปรียบเทียบของเซลล์ท่อน้ำยางในระบบ <i>in vivo</i> และ <i>in vitro</i> ของยางพารา (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.) 2 สายพันธุ์ (RRIM600 และ RRIT402)

  P: 19-27
  ยุรฉัตร ยอดโยธี, จรัสศรี นวลศรี และ อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
  Full Text (31)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • การขยายพันธุ์พลับพลึงธาร (<i>Crinum thaianum</i> J. Schulze) และการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการผลิตต้นกล้าคุณภาพ

  P: 28-37
  แคทรียา เฟื่องการกล, เบญญา มะโนชัย, เดชา ดวงนามล, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ และ มลฑล จำเริญพฤกษ์
  Full Text (25)

 การจัดการดินและธาตุอาหารพืช :


 • ผลของการคลุมเศษเหลือใบอ้อยร่วมกับการจัดการธาตุอาหารต่อปริมาณและรูปของไนโตรเจนในดินปลูกอ้อย จังหวัดสระแก้ว

  P: 52-61
  ฤทัย พริกมาก, ณัฐพล จิตมาตย์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
  Full Text (34)


 • ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อการแจกกระจายและความเสถียรของเม็ดดินในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

  P: 44-51
  วิทยา จินดาหลวง, ธมลวรรณ คงไชย และ ทิมทอง ดรุณสนธยา
  Full Text (56)


 • การตอบสนองของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนาภายใต้การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่

  P: 38-43
  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
  Full Text (48)

 โรคและแมลงศัตรูพืช :


 • ผลของกับดัก 2 ชนิดต่อการศึกษาความหลากหลายและระดับประชากรของมอดแอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Col., Curculionidae, Scolytinae)

  P: 62-69
  วิสุทธิ์ สิทธิฉายา และ ชนาธิป กาวิน
  Full Text (22)

 อื่นๆ :


 • การเสริม <i>Lactobacillus buchneri</i> และ <i>Lactobacillus plantarum</i> ต่อผลผลิตจากกระบวนการหมัก และองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ปากช่องและต้นข้าวโพดหมัก

  P: 70-75
  ปิตุนาถ หนูเสน และ พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
  Full Text (24)

Total 12 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>