การปรับปรุงพันธุ์พืช :


 • การประเมินพันธุ์ฟักทอง 18 พันธุ์เพื่อการผลิตฟักทองในฤดูฝน

  P: 2-7
  ชญานิษฐ์ กสิกวัธน เสาวนี เขตสกุล อุษณีย์ เพ็ชร์ปุ่น ธรธ อำพล และ อัญมณี อาวุชานนท์
  Full Text (78)


 • การศึกษาวิธีการวัดปริมาณเบต้าแคโรทีนที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ฟักทอง

  P: 8-13
  ปิ่น โลหะวิทยากุล วชิรญา อิ่มสบาย ปวีณา ชื่นวาริน ปิยณัฏฐ์ ผกามาศ และ อัญมณี อาวุชานนท์
  Full Text (42)


 • การเจริญเติบโตและปริมาณโพรลีนของต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราในสภาวะขาดน้ำ

  P: 14-18
  ศาตนันทน์ สุจิตโต ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และ เสาวภา ด้วงปาน
  Full Text (59)


 • การหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใกล้ชิดกับยีน pdl7.1+ ที่มีอิทธิพลต่อความยาวฝักของถั่วฝักยาว 
[<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. cv.-gr. <i>sesquipedalis</i>]

  P: 19-24
  อลิสา คงใจมั่น ประกิจ สมท่า Akito Kaga Ken Naito และ Norihiko Tomooka
  Full Text (22)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • ผลของเวลาตัดแต่งกิ่งต่อเวลาออกดอกและเวลาเก็บเกี่ยวมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

  P: 36-40
  สุรภี บุญเรียม, โวลฟรัม ฉแปร์ และฉันทลักษณ์ ติยายน
  Full Text (27)


 • คุณภาพผลมะละกอที่ปลูกในโรงเรือนมุ้งตาข่าย

  P: 41-44
  ณิชาภัทร ฟองเทพ และ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
  Full Text (56)

 เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.

  P: 25-30
  ชาคริยา นิหะ สุรีรัตน์ เย็นช้อน และ สมปอง เตชะโต
  Full Text (24)


 • การส่งถ่ายยีน cytochrome b5 เข้าสู่ retarded shoots ของปทุมมากระถางด้วยเชื้อ <i>Agrobacterium tumefaciens</i>

  P: 31-35
  วารุต อยู่คง, รัฐพร จันทร์เดช, ณิชมน ธรรมรักษ์, ภพเก้า พุทธรักษ์ และ นพกาญจน์ จันทร์เดช
  Full Text (17)

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว :


 • ความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกจันทน์เทศเพื่อเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำจันทน์เทศพร้อมดื่ม

  P: 45-49
  ศรินญา สังขสัญญา, ขวัญหทัย จันทร์แจ่มใส และเบญจรัตน์ หลวงชนะ
  Full Text (18)


 • ผลของกระบวนการอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษากลีบดอกดาวเรืองต่อปริมาณสารแซนโทฟิลล์

  P: 50-53
  รุ่งฟ้า จีนแส มณฑิตา หวังสู้ศึก และ ราตรี บุญเรืองรอด
  Full Text (45)

Total 11 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>