การปรับปรุงพันธุ์พืช :


 • การศึกษาความดีเด่นของฟักทองพันธุ์ลูกผสมทรงผลรี

  P: 1-5
  วรลักษณ์ ประยูรมหิศร, ชญานิษฐ์ กสิกวัธน, วัฒนา แสงสารวัด, เสาวนี เขตสกุล และอัญมณี อาวุชานนท์
  Full Text (50)

 เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของการเตรียมชิ้นส่วนและความเข้มข้นของ BA ต่อการสร้างยอดรวมของกล้วยหอมเขียวในหลอดทดลอง

  P: 6-12
  วราภรณ์ หีดฉิม และ สมปอง เตชะโต
  Full Text (29)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพ ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในต้นอ่อนทานตะวัน

  P: 33-39
  สายชล สุขญาณกิจ, อำนาจ แก้วกิริยา, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
  Full Text (23)


 • ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ำเงิน ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบอะควาโพนิค

  P: 26-32
  ชานนท์ ลาภจิตร
  Full Text (17)

 ชีวโมเลกุลพืช :


 • การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR ในกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรังด้วยเทคโนโลยีเอ็นจีเอส

  P: 13-20
  อรอุมา รุ่งน้อย, ประกิจ สมท่า, กุหลาบ เหล่าสาธิต, ชุตินธร หยุนแดง, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
  Full Text (15)


 • การความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์

  P: 21-25
  นงลักษณ์ คงศิริ และ ราตรี บุญเรืองรอด
  Full Text (24)

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว :


 • ชนิดของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกหวานตัดแต่งพร้อมบริโภค

  P: 40-45
  ปรางค์ทอง กวานห้อง, ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์, คมจันทร์ สรงจันทร์ และจตุพร สิงห์โต
  Full Text (7)

 การจัดการดินและธาตุอาหารพืช :


 • ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว 5 สายพันธุ์ ที่ปลูกในชุดดินรังสิตภายใต้การจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพื้นที่

  P: 46-50
  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, ธนกฤต เขียวอร่าม และ ธนวดี พรหมจันทร์
  Full Text (32)

 โรคและแมลงศัตรูพืช :


 • การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราในการควบคุมเชื้อรา <i>Fusarium oxysporum</i> สาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูป

  P: 51-55
  วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และ วรวุฒิ อ้ายดวง
  Full Text (18)

 อื่นๆ :


 • การกำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของข้าวไทยด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปร

  P: 56-65
  พจนา พจนวิชัยกุล
  Full Text (31)

Total 12 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>