การปรับปรุงพันธุ์พืช :


 • การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของแตงกวาผลยาวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง

  P: 6-12
  จานุลักษณ์ ขนบดี, อามัด ฮาดี และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ
  Full Text (13)


 • ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวที่คัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมือง

  P: 13-18
  ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา, ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม, วณาลี ศักดิ์สุริยผดุง และ ภาณุ เอี่ยมต่อม
  Full Text (11)


 • การแสดงออกของสายพันธุ์แตงไทยและพันธุ์สวีทเมล่อนในหลายสภาพแวดล้อม

  P: 19-28
  พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, อนุชา จุลกะเสวี, ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม และ นิตยา เรืองยุวนนท์
  Full Text (9)


 • คุณภาพของผลมะละกอที่พัฒนาจากดอกต่างชนิดกัน

  P: 1-5
  ศิริชัย ศิริแก้ว, ณริสสา กิติชัยชาญ, ดรุณี ถาวรเจริญ, มนรดา สุวรรณวงค์, ณิชาภัทร ฟองเทพ, อัศนัย คล้ายขำ และ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
  Full Text (12)

 เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของแสงและองค์ประกอบของอาหารต่อการงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสลูกผสมดอกใหญ่สีขาวในสภาพปลอดเชื้อ

  P: 29-34
  กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ และ รัตนา นาวี
  Full Text (10)


 • สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดแวนด้าลูกผสมสองพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ

  P: 35-40
  สุจินดา สอนพูด และ พูนศรี อินต๊ะ
  Full Text (4)


 • ผลของการสับและสภาพวางเลี้ยงต่อการเพิ่มปริมาณโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.

  P: 41-46
  ชีรวัลย์ สิทธิศักดิ์, ทัศนี ขาวเนียม และ สมปอง เตชะโต
  Full Text (3)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • ผลของความเข้มแสงและระยะเวลารับแสงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักกาดหอม

  P: 54-59
  พิชญ์สินี เพชรไทย และ ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
  Full Text (9)


 • อิทธิพลของชนิดปุ๋ยและระดับการพรางแสงต่อผลผลิตและคุณภาพของไข่น้ำ [<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.]

  P: 60-64
  นัฎฐา ดำนา, วัลวิภา สายแก้ว และ อารักษ์ ธีรอำพน
  Full Text (7)

 ชีวโมเลกุลพืช :


 • การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกล้วยไม้รองเท้านารีจำนวน 18 ชนิดด้วยเครื่องหมาย EST-SSR

  P: 47-53
  กุหลาบ เหล่าสาธิต, อรอุมา รุ่งน้อย, ประกิจ สมท่า, ชุตินธร หยุนแดง, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ทศพร ธนามี, ธีรพันธ์ โตธิรกุล และ ธนกฤต กิจกุลทอง
  Full Text (4)

Total 13 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>