เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของกรดแอสคอร์บิค ออกซิน และน้ำตาลต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.

  P: 1-7
  อภิชญา นุกูลรัตน์, สุรีรัตน์ เย็นช้อน และ สมปอง เตชะโต
  Full Text (42)


 • ผลของไคโทซานต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องรงรอง (<i>Panisea uniflora</i> (Lindl.) Lindl.) ในหลอดทดลอง

  P: 8-13
  วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ปรียาภรณ์ พรหมบางญวน และ ศุภลักษณ์ ทักษิณ
  Full Text (59)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของช่อดอก <i>Guzmania</i> “Lingulata”

  P: 14-17
  หัตถ์ชัย กสิโอฬาร, พรรวี เฮงฉุน, ยุพาวรรณ ราชภูมิ และลัดดารัตน์ ขาวสระ
  Full Text (34)


 • ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นศรีตรังในกระถาง

  P: 18-22
  วรัญญู ขวดหรีม, อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์, ขวัญตา ขาวมี และ ระวี เจียรวิภา
  Full Text (26)


 • ผลของการเติมเส้นใยปาล์มน้ำมันลงในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกของดาวเรืองกระถาง

  P: 23-28
  คริษฐ์สพล หนูพรหม และ ฝนทิพย์ ทองนุ้ย
  Full Text (10)


 • การให้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและการผลิใบใหม่ของต้นทุเรียนเทศ

  P: 29-33
  พรเทพ ธีระวัฒนพงศ์, รวีย์รัชต์ รักขันธ์, มนตรี แก้วดวง และ ระวี เจียรวิภา
  Full Text (19)

 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ :


 • ผลของตำแหน่งรวงในระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม

  P: 34-39
  ธัชวีร์ ขวัญแก้ว, ขวัญจิตร สันติประชา และวัลลภ สันติประชา
  Full Text (36)

 โรคและแมลงศัตรูพืช :


 • P: 40-43
  Sunpapao, A.
  Full Text (26)


 • อิทธิพลของสีกับดักและช่วงเวลาระหว่างวันต่อการดักจับแมลงวันแตง <i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Couqillett) (Diptera: Tephritidae) ด้วยสารคิว-ลัวร์ในสภาพแปลง

  P: 44-48
  นริศ ท้าวจันทร์, ยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ และ กนกกาญจน์ ตลึงผล
  Full Text (5)


 • กระบวนการเข้าทำลายของเชื้อรา <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนใบมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและการควบคุมโรคด้วยสารฆ่าเชื้อรา

  P: 49-55
  รัตติรส เชียงสิน, กวิศร์ วานิชกุล, David Guest และ สมศิริ แสงโชติ
  Full Text (5)

Total 10 Record : 1 Page : 1