การปรับปรุงพันธุ์พืช :


 • การศึกษาความดีเด่นของฟักทองพันธุ์ลูกผสมทรงผลรี

  xx-xx
  วรลักษณ์ ประยูรมหิศร, ชญานิษฐ์ กสิกวัธน, วัฒนา แสงสารวัด, เสาวนี เขตสกุล และอัญมณี อาวุชานนท์
  Full Text (14)

 เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของการเตรียมชิ้นส่วนและความเข้มข้นของ BA ต่อการสร้างยอดรวมของกล้วยหอมเขียวในหลอดทดลอง

  วราภรณ์ หีดฉิม และ สมปอง เตชะโต
  Full Text (5)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ำเงิน ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบอะควาโพนิค

  ชานนท์ ลาภจิตร
  Full Text (5)


 • ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพ ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในต้นอ่อนทานตะวัน

  สายชล สุขญาณกิจ, อำนาจ แก้วกิริยา, ธนภัทร ปลื้มพวก และธนวรรณ พาณิชพัฒน์
  Full Text (14)

 ชีวโมเลกุลพืช :


 • การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR ในกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรังด้วยเทคโนโลยีเอ็นจีเอส

  อรอุมา รุ่งน้อย, ประกิจ สมท่า, กุหลาบ เหล่าสาธิต, ชุตินธร หยุนแดง, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
  Full Text (2)


 • การความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์

  นงลักษณ์ คงศิริ และ ราตรี บุญเรืองรอด
  Full Text (1)

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว :


 • ชนิดของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกหวานตัดแต่งพร้อมบริโภค

  ปรางค์ทอง กวานห้อง, ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์, คมจันทร์ สรงจันทร์ และจตุพร สิงห์โต
  Full Text (2)

 โรคและแมลงศัตรูพืช :


 • การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราในการควบคุมเชื้อรา <i>Fusarium oxysporum</i> สาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูป

  วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และ วรวุฒิ อ้ายดวง
  Full Text (6)

 อื่นๆ :


 • การกำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของข้าวไทยด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปร

  P: xx-xx
  พจนา พจนวิชัยกุล
  Full Text (14)

Total 9 Record : 1 Page : 1