การจัดการดินและธาตุอาหารพืช :


 • ผลของการคลุมเศษเหลือใบอ้อยร่วมกับการจัดการธาตุอาหารต่อปริมาณและรูปของไนโตรเจนในดินปลูกอ้อย จังหวัดสระแก้ว

  P: xx-xx
  ฤทัย พริกมาก, ณัฐพล จิตมาตย์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
  Full Text (8)


 • ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อการแจกกระจายและความเสถียรของเม็ดดินในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

  P: xx-xx
  วิทยา จินดาหลวง, ธมลวรรณ คงไชย และ ทิมทอง ดรุณสนธยา
  Full Text (15)

 อื่นๆ :


 • ฟังก์ชันการเข้าทำลายของโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยแบบจำลองเริ่มแรกของการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ

  P: xx-xx
  อยุทธ์ นิสสภา, รุ่งรัตน์ แซ่หยาง และ ปฏิมาพร ปลอดภัย
  Full Text (4)

Total 3 Record : 1 Page : 1