การปรับปรุงพันธุ์พืช :


 • การประเมินพันธุ์ฟักทอง 18 พันธุ์เพื่อการผลิตฟักทองในฤดูฝน

  -
  ชญานิษฐ์ กสิกวัธน เสาวนี เขตสกุล อุษณีย์ เพ็ชร์ปุ่น ธรธ อำพล และ อัญมณี อาวุชานนท์
  Full Text (22)


 • การศึกษาวิธีการวัดปริมาณเบต้าแคโรทีนที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ฟักทอง

  -
  ปิ่น โลหะวิทยากุล วชิรญา อิ่มสบาย ปวีณา ชื่นวาริน ปิยณัฏฐ์ ผกามาศ และ อัญมณี อาวุชานนท์
  Full Text (12)


 • การเจริญเติบโตและปริมาณโพรลีนของต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราในสภาวะขาดน้ำ

  -
  ศาตนันทน์ สุจิตโต ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และ เสาวภา ด้วงปาน
  Full Text (15)


 • การหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใกล้ชิดกับยีน pdl7.1+ ที่มีอิทธิพลต่อความยาวฝักของถั่วฝักยาว 
[<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. cv.-gr. <i>sesquipedalis</i>]

  -
  อลิสา คงใจมั่น ประกิจ สมท่า Akito Kaga Ken Naito และ Norihiko Tomooka
  Full Text (14)

 สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • ผลของเวลาตัดแต่งกิ่งต่อเวลาออกดอกและเวลาเก็บเกี่ยวมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

  -
  สุรภี บุญเรียม, โวลฟรัม ฉแปร์ และฉันทลักษณ์ ติยายน
  Full Text (7)


 • คุณภาพผลมะละกอที่ปลูกในโรงเรือนมุ้งตาข่าย

  -
  ณิชาภัทร ฟองเทพ และ เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
  Full Text (13)

 เทคโนโลยีชีวภาพพืช :


 • ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.

  -
  ชาคริยา นิหะ สุรีรัตน์ เย็นช้อน และ สมปอง เตชะโต
  Full Text (13)


 • การส่งถ่ายยีน cytochrome b5 เข้าสู่ retarded shoots ของปทุมมากระถางด้วยเชื้อ <i>Agrobacterium tumefaciens</i>

  -
  วารุต อยู่คง, รัฐพร จันทร์เดช, ณิชมน ธรรมรักษ์, ภพเก้า พุทธรักษ์ และ นพกาญจน์ จันทร์เดช
  Full Text (4)

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว :


 • ความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกจันทน์เทศเพื่อเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำจันทน์เทศพร้อมดื่ม

  -
  ศรินญา สังขสัญญา, ขวัญหทัย จันทร์แจ่มใส และเบญจรัตน์ หลวงชนะ
  Full Text (4)


 • ผลของกระบวนการอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษากลีบดอกดาวเรืองต่อปริมาณสารแซนโทฟิลล์

  -
  รุ่งฟ้า จีนแส มณฑิตา หวังสู้ศึก และราตรี บุญเรืองรอด
  Full Text (14)

Total 10 Record : 1 Page : 1