สรีรวิทยาการผลิตพืช :


 • ผลของการใส่ปุ๋ยที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว 4 สายพันธุ์

  P: xx-xx
  อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว, ไลลา หวังเบ็ญหมัด, สิราพัชร ภิรมย์พร, วรรณดี ชูสวัสดิ์ และ พงษ์ศักดิ์ ณ นคร
  Full Text (16)

 การจัดการดินและธาตุอาหารพืช :


 • การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักบุ้งจีนโดยใช้ใบจามจุรีร่วมกับการจัดการธาตุอาหารในดิน

  P: xx-xx
  พจนีย์ แสงมณี และ วิมลฉัตร สมนิยาม
  Full Text (28)


 • ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินรังสิต

  P: xx-xx
  คมกฤษณ์ แสงเงิน, พิษณุ แก้วตะพาน และ ณัฐพงค์ จันจุฬา
  Full Text (11)


 • ผลของการจัดการปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในการผลิตถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2

  P: xx-xx
  จีราภรณ์ อินทสาร และ ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
  Full Text (12)

Total 4 Record : 1 Page : 1