ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์ 074-286138-39 โทรสาร 074-558803

E-mail: nr-sjps@group.psu.ac.th, sjps.psu@gmail.com