:: ค้นหาบทความ Online • img_1400825971201405235778.bmp

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของไดแคมบาต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอและการพัฒนาเป็นต้นของปาล์มน้ำมัน
  Effect of Dicamba on Induction of Somatic Embryo and Plant Regeneration of Oil Palm (Elaeis guineensis)
  ศตปพร เกิดสุวรรณ และ สมปอง เตชะโต
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา (Etlingera elatior)
  Effect of Plant Growth Regulators on In Vitro Culture of Torch Ginger (Etlingera elatior)
  อรุณี ม่วงแก้วงาม
  Full Text

 • img_1400827195201405237444.bmp

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของเอธิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ต่ออัตราการรอดชีวิตของโซมาติกเอ็มบริโอระยะสร้างจาวและการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันในหลอดทดลอง
  Effect of Ethylmethane Sulfonate (EMS) on Survival Rate of Haustorium Embryos and Somatic Embryo Formation of Oil Palm In Vitro
  ชญานีย์ สังวาลย์ และ สมปอง เตชะโต
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันในหลอดทดลอง
  Somaclonal Variation of Oil Palm (Eleais guigeensis Jacq.) In vitro and Assessment by Using Molecular Marker
  วราภรณ์ หีดฉิม และ สมปอง เตชะโต
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของการรัดกิ่งและสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและปริมาณคาร์โบไฮเดรทที่ไม่ใช่โครงสร้างของ ลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)
  Effect of Trunk Strangulation and Paclobutrazol on Flowering and Total Non- Structural Carbohydrates in Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) Trees
  สายทิพย์ ทิพย์ปาน และ ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  อาการสะท้านหนาวและการเปลี่ยนแปลงทางภายวิภาคของเปลือกผลลองกอง
  Chilling Injury and Anatomical Changes of Longkong Peel
  สรยา รักษ์วงศ์ และ อดิเรก รักคง
  Full Text

 • img_1400830069201405235537.bmp

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  การควบคุมเชื้อ Curvularia oryzae สาเหตุโรคใบจุดในปาล์มน้ำมัน โดยการใช้สารเคมีและชีววิธี
  Chemical and Biological Control of Curvularia oryzae Leaf Spot of Oil Palm
  จิตรา กิตติโมรากุล วสันณ์ เพชรรัตน์ และ เสมอใจ ชื่นจิตต์
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) ระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ในสภาพห้องปฏิบัติการ
  Effect of Metarhizium anisopliae PSUM02 on Larva, Pupa and Adult Stage of Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) in Laboratory
  หงส์ฟ้า แซ่เตื้อง นริศ ท้าวจันทร์ และ อนุชิต ชินาจริยวงศ์
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของระยะเวลาการติดเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการวางไข่และระยะตัวอ่อนแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae
  Effect of Latent Infection Period of Metarhizium anisopliae PSUM02 on Egg Laying and Immature Stages of Bactrocera cucurbitae
  ปาณิศา ธรรมเสวตร และ นริศ ท้าวจันทร์
  Full Text

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557

  ผลของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชร่วมกับเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopluae PSUM04 ต่อการงอกของสปอร์และการเจริญของเส้นใย
  Effects of Different Pesticides Application with Entomopathogenic Fungus, Metarhizium anisopluae PSUM04, on Spore Germination and Mycelial Growth
  ฤทธิพร เบ็ญอาหลี และ นริศ ท้าวจันทร์
  Full Text

Total 166 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>