Log in เข้าสู่ระบบ
สำหรับใช้ระบบประชุมและส่งผลงาน

ลงทะเบียนออนไลน์
กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
และสถานะการชำระเงิน

ส่งผลงาน
และติดตามสถานะผลงาน

การชำระเงินค่าประชุม
ค่าใช้จ่ายและวิธีการชำระเงิน

แจ้งชำระเงินค่าประชุม
และแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

การประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 6 “วิจัยพืชศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม นำพาเกษตรยั่งยืน”

จัดโดย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทร. 074-286152, 074-286138-9  E-mail: pss.nr.psu@gmail.com