ภาควิชาพืชศาสตร์
วัชพืชและการจัดการ
Weeds and Weed Management (510-412)
ภาคการศึกษาที่ 1/2556

 

กำหนดการเรียน   (แจกในชั่วโมงแรกของการสอน)

อธิบายรายวิชา

  ปัญหาเนื่องจากวัชพืช ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการจำแนกวัชพืช หลักการและวิธีการป้องกันกำจัด สารเคมีและหลักการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดวัชพืช  

ผู้สอน

 

ผศ.ดร. ประวิตร  โสภโณดร   
ห้องทำงาน 223
 (อาคาร 1) และ 151 (อาคาร2)  email: pravit.so@psu.ac.th
 
 

 

 

การเรียน

บรรยาย

อังคาร และพฤหัสบดี 08.00-08.50 น.
ห้อง ทธ.
164

 
ปฏิบัติการ

กลุ่ม 01 (กศ4 และ พศ4)
จันทร์ 13.00-15.50 น.
ห้อง พศ.
305

 

  เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ และเพื่อให้การเรียนมีประโยชน์มากขึ้น ก่อนการฟังบรรยาย
นักศึกษาควรอ่านเอกสารคำบรรยายของ รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์  (
เลือกตอน แล้วเปิดอ่านเอกสาร)

ตอนที่ 1 วัชพืชในระบบนิเวศน์เกษตร

ตอนที่ 2 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของวัชพืช

ตอนที่ 3 การจัดการวัชพืช

และเลือกเปิดอ่านเอกสารการประชุมวิชาการวัชพืชศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ 4 (Tropical Weed Science Conference 2013) จากเอกสารเหล่านี้
เรื่องเต็ม              บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ช่อทิพย์ อาธารมาศ. 2536. ตำราตรวจเอกลักษณ์ของวัชพืช. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : หาดใหญ่. (SB 611 ช53 2536)

ดวงพร สุวรรณกุล. 2543. ชีววิทยาวัชพืช; พื้นฐานการจัดการวัชพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ. (SB 611 ด52 2543)

ทัศนีย์ แน่นอุดร. 2539. 12 สารเคมีอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก : กรุงเทพฯ.

ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2540. เทคโนโลยีสารกำจัดศัตรูพืช. สำนักพิมพ์รั้วเขียว : กรุงเทพฯ. (SB 9514 ธ56 2540)

ธวัชชัย รัตนชเลศ. J.F. Maxwell 2535.  รายชื่อวัชพืชที่มีรายงานพบในประเทศไทย. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่. (อ SB 613 T56 2535)

ประเสริฐ ชิตพงศ์ 2540. วัชพืชและการจัดการ. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : หาดใหญ่. (SB611. 364 2540)

พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. สำนักพิมพ์รั้วเขียว : กรุงเทพฯ. (SB 611 พ42 2540)

พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2542. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เชียงใหม่. (CD. SB232 2542)

รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2531. สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช. เล่ม 1 พื้นฐานการเลือกทำลาย. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ.

สืบศักดิ์ สนธิรัตน์. 2543. การจัดการศัตรูพืช. สำนักพิมพ์รั้วเขียว : กรุงเทพฯ. (SB 950 ก64 2543)

อรัญ งามผ่องใส. 2547. สารเคมีควบคุมศัตรูพืช. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : หาดใหญ่. (SB 951 อ46 2547)

อวบ สารถ้อย. 2540. เทคโนโลยีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ. (SB 950 อ53 2540)

อัมพร สุวรรณเมฆ. 2525. วิทยาการวัชพืช. สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย : กรุงเทพฯ. (SB 611 อ63 2525)

Fryer, J.D. and R.J. Makepeace. 1978.  Weed Control Handbook. Blackwell  Pub. : Oxford. (SB 613 67 B 75 1978)

Labrada, R., J.C. Caseley and C. Parker 1994. Weed Management for Developing Countries. FAO Plant Production and Protection Paper no 120. FAO : Rome.

Lavabre, E.M. 1991. Weed Control. MacMillan Pub. : London. (SB 611 L38 1991)

Maxwell, J.F.,  P. Chitapong, J. Supapol. 1987. Weeds of Plantation Crops in Southern Thailand. Dept. Plant Sci. Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University : HatYai. (SB613 T53M39 1987)

Mercado.  B.I. 1979. Introduction to Weed Science. SEARGA : Laguna Philippines.

Swarbrick, J.T. and B.L. Mercado. 1987. Weed Science and Weed Control in Southeast Asia. FAO : Rome. (SB613 S92 1987)

Tawachai Radanachaless, and J.F. Maxwell. 1994. Weeds of Soybean Fields in Thailand. Multiple Cropping Center. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University : Chiang Mai.

 

 

ะแนนและการเข้าชั้นเรียน

   

 

 

 

สอบกลางภาค   30 % 
(วันที่
3 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.)


สอบปลายภาค   30 % 
(วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 9.00 -1
6.30 น.)ปฏิบัติ/รายงาน  25 % 
(ส่งอย่างช้าวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.)
 


ความสนใจและการเข้าชั้นเรียน  15 %
 

เกณฑ์การสอบผ่านได้รับเกรด C นักศึกษาต้องมีคะแนนรวมจากทั้งสี่หัวข้อไม่น้อยกว่า 50 %
การตัดเกรดอิงคะแนนกลุ่ม

 

   

บรรยาย (Lecture)

ปฏิบัติการ (Laboratory)

ภาพกิจกรรม

เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/

 

HOME

back to FNR
กลับสู่หน้าหลักคณะทรัพยากรธรรมชาติ


designed by Pravit Sophanodora
08/05/2556