หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science Program (Agriculture)
  ชื่อปริญญา
 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  ชื่อย่อ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Agriculture)
  ชื่อย่อ B.Sc. (Agriculture)

แผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา การประกันคุณภาพของหลักสูตร
 
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
     - สาขาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช
142 หน่วยกิต
     - สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์ 139 หน่วยกิต
     - สาขาวิชาเอกพัฒนาการเกษตร 142 หน่วยกิต
     - สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ 139 หน่วยกิต
     - สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 139 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกสาขาวิชาเอก 31 หน่วยกิต
 •           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 12 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 102-105 หน่วยกิต
 •  
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทุกสาขาวิชาเอก
  16 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาแกน ทุกสาขาวิชาเอก 19 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชาเอก    
                      - การจัดการศัตรูพืช
  28 หน่วยกิต
                      - ปฐพีศาสตร์ 24 หน่วยกิต
                      - พัฒนาการเกษตร 30 หน่วยกิต
                      - พืชศาสตร์ 36 หน่วยกิต
                      - สัตวศาสตร์ 22 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาเอก    
                      - การจัดการศัตรูพืช
  42 หน่วยกิต
                      - ปฐพีศาสตร์ 43 หน่วยกิต
                      - พัฒนาการเกษตร 40 หน่วยกิต
                      - พืชศาสตร์ 31 หน่วยกิต
                      - สัตวศาสตร์ 45 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกสาขาวิชาเอก 6 หน่วยกิต
 •  
 • หมวดการฝึกภาคสนาม ทุกสาขาวิชาเอก *300 ชั่วโมง
 •  
  * นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก ที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาจะได้รับการยกเว้นการฝึก ภาคสนาม 100 ชั่วโมง

  รายวิชา
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา 12 หน่วยกิต
  876-101 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-3)
    Principles of Economics  
  895-…
  พลศึกษา 1(x-y-z)
    Physical Education  
  895-132 ทักษะการสื่อสาร 2(2-0-2)
    Communication Skills  
  520-316 หลักการบริหารจัดการและมาตรฐานสากล 3(3-0-3)
    Principles of Administration and International Standards  
  895-…
  วิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z)
  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 1 รายวิชา
  895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-2)
    Behavioral Science  
  895-104
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-2)
    Man and Environment  
  895-111 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-2)
    Man and Society  
  895-131 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-2)

  Man and Civilization  
  895-133 มรดกไทย 1 3(3-0-2)
    Thai Heritage I  
  895-134
  มรดกไทย 2 3(3-0-2)
    Thai Heritage II  
  895-223
  มนุษย์กับศิลปะและดนตรี 3 (3-0-2)
    Human and Art and Music  
  895-233 สารนิเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคนิคการนำเสนอ 3(2-2-2)
    Information of Science, Technology and Presentation  
            กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
  890-101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-1-3)
    Foundation English I  
  890-102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-1-3)
    Foundation English II  
  890-….. วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3(x-y-z)
           กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
  322-108
  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8)
    General Mathematics  
  346-102
  สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-3)
    Statistics for Biological Science  
  ….-…. วิชาทางคอมพิวเตอร์ 3(x-y-z)
    Computer Course  
  โดยเลือกจากรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ 1 รายวิชา จากรายวิชา ต่อไปนี้หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
  241-101
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-3)
    Introduction to Computer Programming  
  345-101
  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-3)
    Computer and Application  
  345-102
  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-3)
    Computer and Programming  
  460-190
  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(2-2-3)
    Introduction to Information Technology  
  460-191
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
    Introduction to Computer Programming  
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 102-105 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขาวิชาเอก 16 หน่วยกิต
  324-103
  เคมีทั่วไป 3(3-0-3)
    General Chemistry  
  324-131
  เคมีอินทรีย์ 3(3-0-3)
    Organic Chemistry  
  325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
    General Chemistry Laboratory  
  325-131
  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
    Organic Chemistry Laboratory  
  330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-3)
    Principles of Biology I  
  331-101
  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0)
    Principles of Biology Laboratory I  
  332-107 ฟิสิกส์การเกษตร 3(3-0-3)
    Agricultural Physics  
  332-117 ปฏิบัติการฟิสิกส์การเกษตร 1(0-3-0)


  Agricultural Physics Laboratory  
            กลุ่มวิชาแกนทุกสาขาวิชาเอก 19 หน่วยกิต
  510-111 หลักการกสิกรรม 3(3-0-3)
    Principles of Crop Production  
  515-111
  หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(3-0-3)
    Principles of Animal Husbandry  
  523-401 การส่งเสริมการเกษตรทั่วไป 3(3-0-3)
    General Agricultural Extension  
  530-302
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไป 3(3-0-2)
    General Natural Resources and Environment  
  536-211 กีฏวิทยาทางการเกษตร 2(2-0-2)
    Agricultural Entomology  
  537-211
  โรคพืชเบื้องต้น 2(2-0-2)
    Introductory Plant Pathology  
  542-211 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-3)
    Introduction to Soil Science  
            กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
  สาขาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช 28 หน่วยกิต
  326-202
  จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-3)
    General Microbiology  
  327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
    General Microbiology Laboratory  
  328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-3)
    Basic Biochemistry  
  328-331
  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-4-0)
    Biochemistry Laboratory I  
  330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-3)
    Principles of Biology II  
  331-102
  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0)
    Principles of Biology Laboratory II  
  330-360 พันธุศาสตร์ 3(3-0-3)
    Genetics  
  331-360
  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
    Genetics Laboratory  
  510-211
  พืชเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
  หรือ Economic Crops  
  510-212 หลักการผลิตพืชสวน 3(2-3-3)
    Principles of Horticulture  
  510-312
  สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร 3(3-0-3)
    Statistics for Agricultural Research  
  นักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มอีก 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
  510-311
  หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-3)
    Principles of Plant Propagation  
  510-313 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(3-0-3)
    Agricultural Meteorology  
  510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-3)
    Principles of Plant Breeding  
  879-302
  การจัดการธุรกิจฟาร์มสำหรับนักเกษตร 3(3-0-3)
    Farm Business Management for Agriculturist  
  542-261 การสำรวจ การใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-3)
    Surveying, Maps and Aerial Photography  
  542-321
  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-3)
    Soil Fertility  
  และนักศึกษาเลือกเรียนเพิ่มอีก 1 วิชา รวมจำนวน 3 หน่วยกิต จากวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอกชนจากวิชา ต่อไปนี้
  460-110
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
    Introduction to Business  
  461-110
  หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Principles of Accounting  
  461-210 หลักการตลาด 3(3-0-3)
    Principles of Marketing  
  461-211
  หลักการจัดการ 3(3-0-3)
    Principles of Management  
  520-411 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการเกษตร 3(2-3-4)
    Agricultural Development Project Planning and Analysis  
  520-413
  การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(3-0-3)
    Development of Agricultural Business  
  877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Introduction to Agricultural Economics  
  879-301 หลักการตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agricultural Marketing  
  879-404
  การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-3)
    Agribusiness Management  
  สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์ 24 หน่วยกิต
  ก วิชาบังคับเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
  324-243 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3(3-0-3)
    Basic Analytical Chemistry  
  325-243
  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0)
    Basic Analytical Chemistry Laboratory  
  326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-3)
    General Microbiology  
  327-202
  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
    General Microbiology Laboratory  
  330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-3)
    Principles of Biology II  
  331-102
  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0)
    Principles of Biology Laboratory II  
  510-312 สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร 3(3-0-3)
    Statistics for Agricultural Research  
  542-261
  การสำรวจ การใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-3)
    Surveying, Maps and Aerial Photography  
  ข วิชาเลือกธุรกิจ 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
  460-110
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
    Introduction to Business  
  461-110 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Principles of Accounting  
  461-210 หลักการตลาด 3(3-0-3)
    Principles of Marketing  
  461-211 หลักการจัดการ 3(3-0-3)
    Principles of Management  
  520-411
  การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการเกษตร 3(2-3-4)
    Agricultural Development Project Planning and Analysis  
  520-413
  การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(3-0-3)
    Development of Agricultural Business  
  877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Introduction to Agricultural Economics  
  879-301 หลักการตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agricultural Marketing  
  879-302
  การจัดการธุรกิจฟาร์มสำหรับนักเกษตร 3(3-0-3)
    Farm Business Management for Agriculturist  
  879-404 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-3)
    Agribusiness Management  
  สาขาวิชาเอกพัฒนาการเกษตร 30 หน่วยกิต
  ก วิชาบังคับเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต
  326-202
  จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-3)
    General Microbiology  
  327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
    General Microbiology Laboratory  
  330-102
  หลักชีววิทยา 2 3(3-0-3)
    Principles of Biology II  
  331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0)
    Principles of Biology Laboratory II  
  330-360
  พันธุศาสตร์ 3(3-0-3)
    Genetics  
  331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
    Genetics Laboratory  
  510-311
  หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-3)
    Principles of Plant Propagation  
  530-330
  การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 3(3-0-2)
    Integrated Aquaculture  
  542-321 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-3)
    Soil Fertility  
  850-403
  อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป 3(3-0-3)
    General Agro-Industry  
  879-302 การจัดการธุรกิจฟาร์มสำหรับนักเกษตร 3(3-0-3)
    Farm Business Management for Agriculturist  
  ข วิชาเลือกธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  เลือกเรียนรายวิชาทางธุรกิจ 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
  460-110
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
    Introduction to Business  
  461-110 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Principles of Accounting  
  461-210 หลักการตลาด 3(3-0-3)
    Principles of Marketing  
  461-211 หลักการจัดการ 3(3-0-3)
    Principles of Management  
  สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ 36 หน่วยกิต
  ก. วิชาบังคับเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต
  326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-3)
    General Microbiology  
  327-202
  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
    General Microbiology Laboratory  
  328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-3)
    Basic Biochemistry  
  328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-4-0)
    Biochemistry Laboratory I  
  330-102
  หลักชีววิทยา 2 3(3-0-3)
    Principles of Biology II  
  330-320 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-3)
    Plant Physiology  
  330-360
  พันธุศาสตร์ 3(3-0-3)
    Genetics  
  331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0)
    Principles of Biology Laboratory II  
  331-360
  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
    Genetics Laboratory  
  510-312 สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร 3(3-0-3)
    Statistics for Agricultural Research  
  510-313
  อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(3-0-3)
    Agricultural Meteorology  
  536-212 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร 2(0-4-2)
    Agricultural Entomology Laboratory  
  537-212
  ปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น 2(0-4-2)
    Introductory Plant Pathology Laboratory  
  542-321 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-3)
    Soil Fertility  
  ข. วิชาเลือกธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  เลือกเรียนวิชาทางธุรกิจ 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
  460-110
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
    Introduction to Business  
  461-110 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Principles of Accounting  
  461-210 หลักการตลาด 3(3-0-3)
    Principles of Marketing  
  520-413
  การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(3-0-3)
    Development of Agricultural Business  
  877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Introduction of Agricultural Economics  
  879-301 หลักการตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agricultural Marketing  
  879-404 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-3)
    Agribusiness Management  
  สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 22 หน่วยกิต
  ก. วิชาบังคับเฉพาะด้าน 22 หน่วยกิต
  326-202
  จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-3)
    General Microbiology  
  327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0)
    General Microbiology Laboratory  
  328-302 ชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 3(3-0-3)
    Basic Biochemistry  
  328-331
  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-4-0)
    Biochemistry Laboratory I  
  330-102
  หลักชีววิทยาเบื้องต้น 2 3(3-0-3)
    Principles of Biology II  
  331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาเบื้องต้น 2 1(0-3-0)
    Principles of Biology II Laboratory  
  330-360
  พันธุศาสตร์ 3(3-0-3)
    Genetics  
  331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
    Genetics Laboratory  
  510-312
  สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร 3(3-0-3)
    Statistics for Agricultural Research  
  879-302 การจัดการธุรกิจฟาร์มสำหรับนักเกษตร 3(3-0-3)
    Farm management for Agriculturist  
  กลุ่มวิชาชีพ
  สาขาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช 42 หน่วยกิต
  ก วิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
  510-412
  วัชพืชและการจัดการ 3(2-3-3)
    Weeds and Weed Management  
  535-413 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-3-3)
    Biological Control of Plant Pests  
  535-431 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 4(3-3-3)
    Principles of Integrated Pest Management  
  535-432
  สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 3(2-0-3)
    Pesticides  
  535-471 เทคโนโลยีชีวภาพทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-0-3)
    Pest Management Biotechnology  
  535-497 สัมมนา 1(1-0-2)
    Seminar  
  536-212
  ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร 2(0-4-2)
    Agricultural Entomology Laboratory  
  536-313 นิเวศวิทยาของแมลงศัตรู 3(2-3-3)
    Ecology of Insect Pests  
  536-321
  แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
    Economic Entomology  
  537-212 ปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น 2(0-4-2)
    Introductory Plant Pathology Laboratory  
  537-311 จุลินทรีย์โรคพืช 3(2-3-1)
    Microorganisms in Plant Diseases  
  537-412 โรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
    Diseases of Economic Plants  
  ข วิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
  ในสาขาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช
  535-496
  หัวข้อพิเศษทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3-3)
    Special Topics in Pest Management  
  535-498 ปัญหาพิเศษ 1(0-0-3)
    Special Problems  
  535-499
  สหกิจศึกษาทางการจัดการศัตรูพืช 9(0-0-27)
    Cooperative Education in Pest Management  
  536-351 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช 3(2-3-3)
    Principles of Insect Pest Control  
  536-421
  แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ 3(2-3-3)
    Insect Pests of Stored Products  
  536-422 แมลงศัตรูเคหสถาน 3(2-3-3)
    Household Insect Pests  
  536-423 แมลงศัตรูป่าเศรษฐกิจและวนผลิตภัณฑ์ 3(2-3-3)
    Insect Pests of Forest Plantation and Wood Products  
  536-431
  กีฏวิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-3)
    Industrial Entomology  
  537-331 การผลิตเห็ด 3(2-3-3)
    Mushroom Production  
  537-361
  หลักการควบคุมโรคพืช 3(2-3-3)
    Principles of Plant Disease Control 3(1-6-2)
  537-411 คลินิกพืช  
    Plant Clinic  
  537-414
  โรคของพืชไร่ 3(2-3-3)
    Diseases of Field Crops  
  537-415 โรคของผัก 3(2-3-3)
    Diseases of Vegetable Crops  
  537-416 โรคของไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-3)
    Diseases of Fruit Crops and Ornamental Plants  
  537-417
  โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว 3(2-3-3)
    Post-Harvested Diseases  
  537-418 โรคของเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-3)
    Seed Pathology  
  537-421 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 3(2-3-3)
    Bacterial Diseases of Plants  
  537-431
  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 3(2-3-3)
    Fungal Diseases of Plants  
  537-441 ไวรัสวิทยาพืช 3(2-3-3)
    Plant Virology  
  537-442 โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา 3(2-3-3)
    Virus and Phytoplasma Diseases of Plants  
  537-451
  ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 3(2-3-3)
    Plant Nematology  
  537-452 โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 3(2-3-3)
    Nematode Diseases of Plant  
  นอกสาขาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช
  326-361 ราวิทยา 3(2-3-3)
    Mycology  
  สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์ 43 หน่วยกิต
  ก วิชาชีพบังคับ 19 หน่วยกิต
  542-321
  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-3)
    Soil Fertility  
  542-341 การวิเคราะห์ดินและพืช 3(1-6-3)
    Soil and Plant Analysis  
  542-361 สัณฐานของดินและการสำรวจดิน 3(2-3-3)
    Soil Morphology and Survey  
  542-363
  การสำรวจข้อมูลระยะไกลและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-3)
    Remote Sensing and Aerial Photo Interpretaion  
  542-471 การอนุรักษ์และการจัดการดินและน้ำ 3(2-3-3)
    Soil and Water Conservation and Management  
  542-473 การประเมินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-3)
    Land Evaluation and Land Use Planning  
  542-497 สัมมนา 1(1-0-2)
    Seminar  
  ข วิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
  ในสาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  541-311
  หลักธรณีศาสตร์ 3(2-3-3)
    Principles of Earth Science  
  541-411 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรดิน 3(3-0-3)
    Soil Resources Development and Management  
  542-314 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-3)
    Natural Resource Management  
  542-315
  การจัดการภัยธรรมชาติ 3(3-0-3)
    Natural Disaster Management  
  542-331
  ฟิสิกส์ของดิน 3(2-3-3)
    Soil Physics  
  542-362 ธรณีวิทยา สัณฐานภูมิประเทศและดิน ประเทศไทย 3(2-3-3)
    Geology, Landforms and Soils of Thailand  
  542-365
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-3)
    Application of Remote Sensing and Geographic Information System  
  542-372
  ชลประทานเพื่อการเกษตร 3(3-0-3)
    Irrigation for Agricultural Land  
  542-421 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช 3(3-0-3)
    Soil and Plant Relationship 3(3-0-3)
  542-422 ดินมีปัญหาและการจัดการ  
    Problem Soils and Their Management  
  542-441 เคมีของดิน 3(3-0-3)
    Soil Chemistry  
  542-442
  เทคโนโลยีปุ๋ย 3(3-0-3)
    Fertilizer Technology  
  542-444 ปุ๋ยชีวภาพ 3(3-0-3)
    Biofertilizer  
  542-445 การใช้ประโยชน์และจัดการของเสีย 3(3-0-3)
    Waste Utilization and Management  
  542-451
  จุลชีววิทยาของดิน 3(2-3-3)
    Soil Microbiology  
  542-461
  การกำเนิดและการจำแนกดิน 3(2-3-3)
    Soil Genesis and Classification  
  542-464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-3)
    Geographic Information Systems  
  542-474 ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-3)
    Soil and Environmental Quality  
  542-475
  หลักการจัดการลุ่มน้ำ 3(3-0-3)
    Principles of Watershed Management  
  542-476 หลักวนเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agroforestry  
  542-496
  หัวข้อพิเศษทางปฐพีศาสตร์ 3(2-3-3)
    Special Topics in Soil Science  
  542-498 ปัญหาพิเศษ 1-3{0-(3-9)-0}
    Special Problems  
  542-499 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์ 9(0-0-27)
    Cooperative Education in Soil Science  
  นอกสาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์ 9 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้หรือวิชาในสาขาอื่นที่เปิดสอนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยความ เห็นชอบจากภาควิชาฯ
  324-222
  เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-3)
    Introductory Physical Chemistry  
  325-222 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-0)
    Introductory Physical Chemistry Laboratory  
  328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-3)
    Basic Biochemistry  
  328-331
  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-4-0)
    Biochemistry Laboratory I  
  460-110
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
    Introduction to Business  
  461-110 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Principles of Accounting  
  461-210 หลักการตลาด 3(3-0-3)
    Principles of Marketing  
  461-211 หลักการจัดการ 3(3-0-3)
    Principles of Management  
  510-211
  พืชเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
    Economic Crops  
  510-212 หลักการผลิตพืชสวน 3(2-3-3)
    Principles of Horticulture  
  510-311 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-3)
    Principles of Plant Propagation  
  510-313 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(3-0-3)
    Agricultural Meteorology  
  510-401 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก 3(2-3-3)
    Crop Biotechnology  
  510-421 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-3)
    Physiology of Crop Production  
  510-422
  นิเวศวิทยาและการปรับตัวของพืชปลูก 3(3-0-3)
    Crop Ecology and Adaptation  
  510-441 ธัญพืช 3(3-0-3)
    Cereal Crops  
  510-452 ปาล์มน้ำมัน 3(3-0-3)
    Oil Palm  
  510-483
  การตกแต่งสถานที่ 3(2-3-3)
    Landscape Management  
  520-314
  การสหกรณ์ 3(3-0-3)
    Cooperatives  
  520-413 การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(3-0-3)
    Development of Agricultural Business  
  524-352 มนุษยสัมพันธ์ทางพัฒนาการเกษตร 3(3-0-3)
    Human Relations in Agricultural Development  
  535-432
  สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 3(2-3-3)
    Pesticides  
  537-361 หลักการควบคุมโรคพืช 3(2-3-3)
    Principles of Plant Disease Control  
  850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป 3(3-0-3)
    General Agro-Industry  
  877-211 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-3)
    Introduction to Agricultural Economics  
  879-301
  หลักการตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agricultural Marketing  
  879-302 การจัดการธุรกิจฟาร์มสำหรับนักเกษตร 3(3-0-3)
    Farm Business Management for Agriculturist  
  879-404 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-3)
    Agribusiness Management  
  สาขาวิชาเอกพัฒนาการเกษตร 40 หน่วยกิต
  ก วิชาชีพบังคับ 19 หน่วยกิต
  520-211
  หลักการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agricultural Development  
  520-315 การจัดการฐานข้อมูลทางการเกษตร 3(2-3-2)
    Database Management in Agriculture  
  520-331 การวิจัยทางพัฒนาการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-3)

  Introduction to Agricultural Development Research  
  520-411 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาการเกษตร 3(2-3-4)
    Agricultural Development Project Planning and Analysis  
  520-413 การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(3-0-3)
    Development of Agricultural Business  
  520-497
  สัมมนา 1(1-0-2)
    Seminar  
  524-251 การติดต่อสื่อสารทางเกษตร 3(2-3-3)
    Agricultural Communication  
  ข วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
  ในสาขาวิชาเอกพัฒนาการเกษตร 9 หน่วยกิต
  520-311
  ผู้นำชนบท 3(3-0-3)
    Rural Community Leadership  
  520-312 ระบบการเกษตรและการพัฒนา 3(3-0-3)
    Agricultural System and Development  
  520-313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร 3(3-0-3)
    Human Resource Development in Agricultural Sector  
  520-314
  การสหกรณ์ 3(3-0-3)
    Cooperatives  
  520-412 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-3)
    Community Economy  
  520-414 การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร 3(2-3-3)
    Bsiness Fprecasting Techniques in Agriculture  
  520-415
  นโยบายสาธารณะภาคการเกษตร 3 (3-0-3)
    Agricultural Public Policy  
  520-496 หัวข้อพิเศษทางพัฒนาการเกษตร 1-3[(1-3)-0-2]
    Special Topics in Agricultural Development  
  520-498 ปัญหาพิเศษ 1-3[0-(3-9)-0]
    Special Problems  
  520-499
  สหกิจศึกษาทางพัฒนาการเกษตร 9(0-0-27)
    Cooperative Education in Agricultural Development  
  521-321 หลักการศึกษาเกษตร 3(3-0-3)
    Principles of Agricultural Education  
  521-322
  จิตวิทยาการศึกษาเกษตร 3(3-0-3)
    Psychology in Agricultural Education 3(2-3-4)
  524-351 เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  
    Communication and Information Technology  
  524-352
  มนุษยสัมพันธ์ทางพัฒนาการเกษตร 3(3-0-3)
    Human Relations in Agricultural Development  
  524-353 การผลิตและการใช้สื่อภาพในการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-3)
    Graphical Media Production and Utilization in Agricultural Extension  
  524-451
  การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3(3-0-3)
    Public Relation and Advertising  
  524-452 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 3(2-3-3)
    Radio and Television Program Production  
  524-453 การเขียนเพื่อการถ่ายทอดข่าวสารการเกษตร 3(2-3-3)
    Writing in Agricultural Information Transfer  
  นอกสาขาวิชาเอกพัฒนาการเกษตร 12 หน่วยกิต
            ให้นักศึกษาเลือกวิชาในสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช ปฐพีศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่เหมาะสม จำนวน 12 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของภาควิชาฯ
  สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ 31 หน่วยกิต
  ก วิชาชีพบังคับ 16 หน่วยกิต
  510-211
  พืชเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
    Economic Crops  
  510-212
  หลักการผลิตพืชสวน 3(2-3-3)
    Principles of Horticulture  
  510-311 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-3)
    Principles of Plant Propagation  
  510-421 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-3)
    Physiology of Crop Production  
  510-431
  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-3)
    Principles of Plant Breeding  
  510-497 สัมมนา 1(1-0-2)
    Seminar  
  ข วิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
  ในสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ 9 – 15 หน่วยกิต
  510-401
  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก 3(2-3-3)
    Crop Biotechnology  
  510-411 การจัดการสถานเพาะชำ 3(2-3-3)
    Nursery Management  
  510-412 วัชพืชและการจัดการ 3(2-3-3)
    Weeds and Weed Management  

  510-413

  บูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและ วิทยาการทางพืชศาสตร์ 3(2-3-3)
    Integrated Local and Scientific Knowledges in Plant Science  
  510-415 คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร
  3(2-3-3)
    Computer and Statistical Analysis for Agricultural Research  
  510-422
  นิเวศวิทยาและการปรับตัวของพืชปลูก 3(3-0-3)
    Crop Ecology and Adaptation  
  510-423 ระบบการปลูกพืช 3(3-0-3)
    Cropping System  
  510-424
  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางการเกษตร 3(2-3-3)
    Plant Growth Substances in Agriculture  
  510-425 สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-3-3)
    Post-Harvest Physiology and Management of Horticultural Crops  
  510-432
  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(2-3-3)
    Improvement of Horticultural Crops  
  510-433 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 1(0-3-0)
    Techniques for Plant Breeding  
  510-441 ธัญพืช 3(3-0-3)
    Cereal Crops  
  510-442
  พืชตระกูลถั่ว 3(3-0-3)
    Legume Crops  
  510-443 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า 3(2-3-3)
    Forage Crops and Pasture Management  
  510-451 ยางพารา 3(2-3-3)
    Para Rubber  
  510-452
  ปาล์มน้ำมัน 3(3-0-3)
    Oil Palm  
  510-453 พืชเครื่องดื่ม 3(3-0-3)
    Beverage Crops  
  510-454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 3(2-3-3)
    Industrial Fruit Crops  
  510-455 ไม้ผลเมืองร้อน 3(2-3-3)
    Tropical Fruit Crops  
  510-461
  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-3)
    Seed Technology  
  510-462 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-3)
    Seed Production  
  510-463 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-3)
    Seed and Grain Conditioning and Storage  
  510-471
  พืชผักเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
    Economic Vegetable Crops  
  510-472 พืชสมุนไพร 3(2-3-3)
    Medicinal Plants  
  510-481 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-3)
    Ornamental and Flowering Plants  
  510-482 การผลิตไม้กระถางและไม้ตัดดอก 3(2-3-3)
    Production of Pot-Plants and Cut-Flowers  
  510-483
  การตกแต่งสถานที่ 3(2-3-3)
    Landscape Management  
  510-484 วิทยาการกล้วยไม้ 3(2-3-3)
    Orchidology  
  510-496 หัวข้อพิเศษทางพืชศาสตร์ 3(2-3-3)
    Special Topics in Plant Science  
  510-498 ปัญหาพิเศษ 1-3{0-(3-9)- 3}
    Special Problems  
  510-499
  สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์ 9(0-0-27)
    Cooperative Education Plant Science  
  นอกสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
  520-411 การวางแผนและการวิเคราะห์ โครงการพัฒนาการเกษตร 3(2-3-4)
    Agricultural Development Project Planning and Analysis  
  535-431
  หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 4(3-3-3)
    Principles of Integrated Pest Management  
  535-432 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 3(2-3-3)
    Pesticides  
  537-412
  โรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-3)
    Diseases of Economic Plants  
  542-261 การสำรวจ การใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-3)
    Surveying, Maps and Aerial Photography  
  542-341 การวิเคราะห์ดินและพืช 3(1-6-2)
    Soil and Plant Analysis  
  542-372
  ชลประทานเพื่อการเกษตร 3(3-0-3)
    Irrigation for Agricultural Land  
  542-421 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช 3(3-0-3)
    Soil and Plant Relationship  
  879-302 การจัดการธุรกิจฟาร์มสำหรับนักเกษตร 3(3-0-3)
    Farm Business Management for Agriculturist  
            หรือรายวิชาอื่น ๆ นอกสาขาวิชาพืชศาสตร์ที่เปิดสอนโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ให้อยู่ในความเห็นชอบของภาควิชาฯ
  สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 45 หน่วยกิต
  ก วิชาชีพบังคับ 24 หน่วยกิต
  515-212
  สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง 1 3(3-0-3)
    Physiology and Anatomy of Domestic Animals I  
  515-213 สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง 2 4(3-3-3)
    Physiology and Anatomy of Domestic Animals II  
  515-351
  หลักโภชนาศาสตร์สัตว์ 3(3-0-3)
    Principle of Animal Nutrition  
  515-352 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 1(0-3-0)
    Feeds Quality Analysis Laboratory  
  515-353 อาหารและการประกอบสูตรอาหาร 3(3-0-3)
    Feeds and Ration Formulations  
  515-361 สุขศาสตร์สัตว์ 3(3-0-3)
    Animal Hygien  
  515-441
  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-3)
    Livestock Improvement  
  515-462 โรคสัตว์เลี้ยง 3(3-0-3)
    Diseases of Domestic Animals  
  515-497 สัมมนา
  1(1-0-2)
    Seminar  
  ข วิชาชีพบังคับเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
             นักศึกษาต้องเลือกเรียน 3 วิชา ในรายวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกให้ครบทั้งวิชาการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว (สัตว์ปีกและสุกร) และการผลิตสัตว์กระเพาะรวม (โคเนื้อ โคนม และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)
  515-421
  การผลิตสัตว์ปีก 3(3-0-3)
    Poultry Production  
  515-422 การผลิตสุกร 3(3-0-3)
    Swine Production  
  515-431
  การผลิตโคเนื้อ 3(3-0-3)
    Beef Cattle Production  
  515-432 การผลิตโคนม 3(3-0-3)
    Dairy Cattle Production  
  515-433
  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 3(3-0-3)
    Small Ruminant Production  
  ค วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
             นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในข้อ ข และรายวิชาต่อไปนี้
  510-443
  พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า 3(2-3-3)
    Forage Crops and Pasture management  
  515-301 กฎหมายปศุสัตว์และสัตว์ป่า 3(3-0-3)
    Livestock and Wildlife Laws  
  515-402 พฤติกรรมของสัตว์ 3(2-3-3)
    Animal Behavior  
  515-403
  หลักการฆ่าสัตว์และการชำแหละ 3(3-0-3)
    Animal Slaughtering and Cutting  
  515-404 ผลิตภัณฑ์สัตว์ 3(2-3-3)
    Animal Production  
  515-405 การตลาดปศุสัตว์ 3(3-0-3)
    Livestock Marketing  
  515-406
  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ 3(3-0-3)
    Basic Biotechnology in Animal Science  
  515-407 การดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน 3(3-0-3)
    Pets Care  
  515-408
  มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย 3(3-0-3)
    Safety and Standard of Farm and Animal Production  
  515-409
  พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-3)
    Companion Animal Behavior  
  515-414 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 3(3-0-3)
    Animal Housing and Equipment  
  515-423
  สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกและ การจัดการโรงเรือนฟักไข่ 3(2-3-3)
    Reproductive Physiology of Poultry and Hatchery Management  
  515-424 การผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงาม 3(3-0-3)
    Pets Production  
  515-425
  การผลิตนกเขาในเชิงการค้า 3(3-0-3)
    Commercial Dove Production  
  515-426 ปฏิบัติการการผลิตสัตว์ปีก 1(0-3-0)
    Laboratory in Poultry Production  
  515-427 การผลิตสุนัข 3(3-0-3)
    Canine Production  
  515-434
  ปฏิบัติการการผลิตแพะ 1(0-3-0)
    Practice in Goat Production  
  515-442 การประเมินคุณภาพสัตว์ 3(3-0-3)
    Livestock Evaluation  
  515-443 การผสมเทียม 3(2-3-3)
    Artificial Insemination  
  515-453 โภชนาศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 3(2-3-3)
    Applied Animal Nutrition  
  515-463
  ยาและการใช้ยาสัตว์ 3(3-0-3)
    Animal Drugs and Usage  
  515-464 ปฏิบัติการการใช้ยาสัตว์ 1(0-3-0)
    Laboratory on Animal Drugs Usage  
  515-471 การจัดการสัตว์ป่า 1 3(3-0-3)
    Wildlife Management I  
  515-472 การจัดการสัตว์ป่า 2 3(3-0-3)
    Wildlife Management II  
  515-496 หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-3)
    Special Topics in Animal Science  
  515-463
  ยาและการใช้ยาสัตว์ 3(3-0-3)
    Animal Drugs and Usage  
  515-464 ปฏิบัติการการใช้ยาสัตว์ 1(0-3-0)
    Laboratory on Animal Drugs Usage  
  515-471 การจัดการสัตว์ป่า 1 3(3-0-3)
    Wildlife Management I  
  515-472 การจัดการสัตว์ป่า 2 3(3-0-3)
    Wildlife Management II  
  515-496 หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(3-0-3)
    Special Topics in Animal Science  
  520-314
  การสหกรณ์ 3(3-0-3)
    Cooperatives  
  530-230 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2(2-0-2)
    Principles of Aquaculture  
  530-231 ปฏิบัติการหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1(0-3-0)
    Principles of Aquaculture lab  
  850-441
  เทคโนโลยีของเนื้อและสัตว์ปีก 3(2-3-4)
    Meat and Poultry Technology  
  850-442 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)
    Milk and Milk Products Technology  
  877-324 ธนกิจเกษตร 3(3-0-3)
    Agricultural Finance  
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
             นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  หมวดการฝึกภาคสนาม 300 ชั่วโมง
  สาขาวิชาเอกการจัดการศัตรูพืช
  510-191

  พืชผักสวนครัว 50 ชั่วโมง
    Vegetable Gardening Practice  
  515-191
  การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 50 ชั่วโมง
    General Animal Raising Practice  
  535-391 ฝึกภาคสนามการจัดการศัตรูพืช 100 ชั่วโมง
    Pest Management Practice  
  544-191 งานฟาร์มพื้นฐาน 100 ชั่วโมง
    Basic Farm Work  
  สาขาวิชาเอกปฐพีศาสตร์
  510-191 พืชผักสวนครัว 50 ชั่วโมง
    Vegetable Gardening Practice  
  515-191 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 50 ชั่วโมง
    General Animal Raising Practice  
  542-391
  ฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์ 100 ชั่วโมง
    Soil Science Practice  
  544-191 งานฟาร์มพื้นฐาน 100 ชั่วโมง
    Basic Farm Work  
  สาขาวิชาเอกพัฒนาการเกษตร
  510-191 พืชผักสวนครัว 50 ชั่วโมง
    Vegetable Gardening Practice  
  515-191 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 50 ชั่วโมง
    General Animal Raising Practice  
  520-391
  ฝึกภาคสนามพัฒนาการเกษตร 100 ชั่วโมง
    Agricultural Development Practice  
  544-191 งานฟาร์มพื้นฐาน 100 ชั่วโมง
    Basic Farm Work  
  สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์
  510-191 พืชผักสวนครัว 50 ชั่วโมง
    Vegetable Gardening Practice  
  510-391 ฝึกภาคสนามพืชศาสตร์ 100 ชั่วโมง
    Plant Science Practice  
  515-191 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 50 ชั่วโมง
    General Animal Raising Practice  
  544-191 งานฟาร์มพื้นฐาน 100 ชั่วโมง
    Basic Farm Work  
  สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์
  510-191 พืชผักสวนครัว 50 ชั่วโมง
    Vegetable Gardening Practice  
  515-191 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 50 ชั่วโมง
    General Animal Raising Practice  
  515-391 ฝึกภาคสนามสัตวศาสตร์ 100 ชั่วโมง
    Animal Science Practice  
  544-191 งานฟาร์มพื้นฐาน 100 ชั่วโมง
    Basic Farm Work  
  หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเรียนวิชาชีพเลือกในสาขาวิชา จำนวน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) และวิชา ฝึกภาคสนาม (100 ชั่วโมง) ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนฝึกภาคสนามเพิ่มก็ได้ และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาอื่น ๆ ให้ครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

  แผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา การประกันคุณภาพของหลักสูตร