หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ> แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี

    แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี ให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
           กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
           template (มคอ.2-6)
     มคอ.2 / มคอ.3 / มคอ.4 / มคอ.5 / มคอ.6
           ตัวอย่าง มคอ.1-7
     มคอ.1 / มคอ.2 / มคอ.3 / มคอ.4 / มคอ.5 / มคอ.6 / มคอ.7    
           ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร

 
 


ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จัดทำโดย: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.natres.psu.ac.th