การประกันคุณภาพของหลักสูตร

หลักสูตร แผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา การประกันคุณภาพของหลักสูตร

1 การบริหารหลักสูตร

(1)  มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ประกอบด้วย               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกรรมการ มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และตัวแทนจากทุกภาควิชาเป็นกรรมการภายใต้การกำกับ  ดูแลของคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับปฏิบัติมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานและดูแลด้านคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต

(2)    ภาควิชาและคณาจารย์ของภาควิชาที่รับนักศึกษาของแต่ละสาขาเป็นกลไกสำคัญในการผลิตบัณฑิต และพิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

(3)     มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา

(4)     มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี

2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

(1)     มีห้องเรียนขนาดความจุ 250 คน จำนวน 1 ห้อง ความจุ 120 คน จำนวน 1 ห้อง   ความจุ 50 – 80 คน จำนวน 8 ห้อง และความจุ 20 – 30 คน จำนวน 4 ห้อง         ห้องปฏิบัติการ มีแปลงทดลองพืช  และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิจัยด้านการเกษตรทั่วไป และเฉพาะทางด้าน พืชศาสตร์  สัตวศาสตร์ ในจังหวัดใกล้เคียง

(2)    มีอุปกรณ์การเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
และจุดเชื่อมต่อในจำนวนที่เพียงพอสำหรับนักศึกษาทั้งในส่วนของการเรียนภาคปกติและนักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

มีระบบสนับสนุนทั้งระดับคณะและภาควิชาโดย

(1)     มีหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

(2)     มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาต่อสัดส่วนนักศึกษา   ที่เหมาะสม

(3)     มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่พร้อมจะให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

(4)     มีโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และความพร้อมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ

 

 

4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(1)     มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี

(2)     มีการสำรวจการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาทุกปี

(3)     มีโครงการสหกิจศึกษาที่นักศึกษาได้สัมผัสกับตลาดงานโดยตรง

(4)     การจัดให้มีการดูงานภาคเอกชน และภาครัฐในระหว่างการเรียนการสอน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

(5)     การจัดปัจฉิมนิเทศ/การสัมมนา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการ

 

 

การพัฒนาหลักสูตร

กำหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยให้นำผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรด้วย  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาจดำเนินการก่อนถึงกำหนดเวลา 5 ปี