หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ > E-Learning@NR

 

anipink02_rotate_next.gif


> รวมรายวิชาที่ Web Site ของคณะทรัพยากรธรรมชาต
> รวมรายวิชาที่ PSU Virtual Classroom เดิม
> PSU Virtual Classroom ใหม่ (http://vcr.coe.psu.ac.th)

ribon01b.gif 

รวมรายวิชาที่ Web Site ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

    การจัดการศัตรูพืช
 blue03_next.gifโรคพืชเบื้องต้น (537-211):Plant Virus, Viroid, Phytoplasma, โรคไวรัสที่สำคัญในประเทศไทย : รศ.ดร.รัตนา สดุดี

 blue03_next.gifจุลินทรีย์โรคพืช (537-311): รศ.ดร.รัตนา สดุดี

 blue03_next.gifการผลิตเห็ด (537-331): รศ.พัลลภา กฤษณีไพบูลย์

    พืชศาสตร์
 blue03_next.gifสถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร (510-312)

 blue03_next.gifเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก (510-401)

 blue03_next.gifพืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า (510-443) ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร-1 ก.พ.56

 blue03_next.gifวิชาพืชเศรษฐกิจ (510-211) ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร-15 ก.พ.56

 blue03_next.gifสรีรวิทยาการผลิตพืช (510-421) ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร-8 พ.ค.56

 blue03_next.gifวัชพืชและการจัดการ (510-412) ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร-8 พ.ค.56

 blue03_next.gifวิชาหลักการกสิกรรม (510-111) อาจาย์จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ - 29 ต.ค.50

 blue03_next.gifวิชาการผลิตไม้กระถางและไม้ตัดดอก (510-582) อาจาย์จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ - 1 พ.ย.50

 blue03_next.gifวิชาการตกแต่งสถานที่ (510-583) อาจาย์จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ - 1 พ.ย.50

 blue03_next.gifไม้ผลเมืองร้อน (510-455) อาจารย์ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์- 20 มิ.ย.51
     สัตวศาสตร์
 blue03_next.gifหลักการเลี้ยงสัตว์ (515-111)

 blue03_next.gifหลักการเลี้ยงแพะ (515-111)
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ - 18 ม.ค.51

 blue03_next.gifการผลิตสุกร (515-422)

 
blue03_next.gifมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย (515-408) : ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์

 
blue03_next.gifมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย (515-408) : ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ - 1 ต.ค.52

 blue03_next.gifโรคสัตว์เลี้ยง (515-462 Diseases of Domestic Animals) :ไข้หวัดนก

 blue03_next.gifโรคสัตว์เลี้ยง (515-462 Diseases of Domestic Animals) :ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ 

 blue03_next.gifแมแทบอลิซึมของสัตว์เลี้ยง 1 (515-551) : ผศ.ดร.ยุทธทนา ศิริวัธนนุกูล, รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ, ผศ.ดรวันวิศาข์ งามผ่องใส, อ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี

blue03_next.gifแมแทบอลิซึมของสัตว์เลี้ยง 2 (515-552)

วิชาสัมมนา : ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ 8 ธ.ค.48

วิชาสัมมนา : ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 29 พ.ย.49

วิชายาและใช้ยาสัตว์ (Animal Drugs and Usage) : ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ 4 ม.ค.49

วิชาอาหารและการประกอบสูตรอาหาร (Feeds And Retion Formulations) : ผศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส 2 พ.ย.50

วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (515-201) : ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ 21 ม.ค.51

        วาริชศาสตร์

 blue03_next.gif Basic Ecology 530-200: รศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 22 ก.ค.52

 blue03_next.gifIntegrated Aquaculture (530-330): ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว

 blue03_next.gif 530-231: รศ.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 10 ม.ค.61

 blue03_next.gif 530-230 : รศ.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 7 ม.ค.56

 blue03_next.gif 530-312 : รศ.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 22 ม.ค.51

blue03_next.gif 530-441 : รศ.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 25 ส.ค.60

          ธรณีศาสตร์
 blue03_next.gif ข้อมูล Gis สงขลา : สุรชาติ เพชรแก้ว
14 ธ.ค.49
 blue03_next.gif 542-476 วิชาวนเกษตร: ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 22 พ.ย.56
 blue03_next.gif ทำเนียบพืชท้องถิ่มบางชนิดในสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง: ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 16 ม.ค.56

3d_whitebg_a_up.gif  

 

รวมรายวิชาที่ PSU Virtual Classroom เดิม

 
      
 การจัดการศัตรูพืช

  dia_green.gif บทปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร (536-212  Agricultural Entomology Laboratory)

  
dia_green.gif  กีฏวิทยาทางการเกษตร (536-211 Agricultural Entomology) 

  
dia_green.gif  โรคพืชเบื้องต้น (537-211 Principles of Plant Pathology

  dia_green.gif  สารพิษในการควบคุมศัตรูพืช (535-412  Pesticides)

       สัตวศาสตร์
  
dia_green.gif การป้องกันโรคสัตว์ปีก (Control of Poultry Diseases)

  
dia_green.gif วิชาสุขศาสตร์สัตว์ (515-361 Animal Hygiene)
 

  
dia_green.gif การผสมเทียม (515-443 Artificial Insemination)

  dia_green.gif โรคสัตว์เลี้ยง (515-462 Diseases of Domestic Animals)

  
dia_green.gif แมแทบอลิซึมของสัตว์เลี้ยง 2 (515-552 Nutrient Metabolism of Domestic Animals II )
 
     
 พัฒนาการเกษตร

  
dia_green.gif การส่งเสริมการเกษตรทั่วไป (523-401General Agricultural Extension)

  dia_green.gif วิธีวิทยาทางส่งเสริมการเกษตร (520-522 Methodology in Agricultural Extension)

  
dia_green.gif วิธีวิทยาการวิจัยทางการพัฒนาการเกษตร (520-513)

  
dia_green.gif การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (524-452 Radio and Television Program Production )

      พืชศาสตร์
  dia_green.gif การผลิตไม้กระถางและไม้ตัดดอก (510-480 PRODUCTION OF POT - PLANTS AND CUT - FLOWERS)

  
dia_green.gif วิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (510-421 : Physiology of Crop Production)

  
dia_green.gif หลักการผลิตพืชสวน(510-212 Principle of Horticulture)

  
dia_green.gif การตกแต่งสถานที่ (510-483 Landscape  Management)

  
dia_green.gif พืชเศรษฐกิจ ( 510-211 Economic Crop )

  
dia_green.gif หลักการกสิกรรม (510-111 Principle of Crop Production )

  
dia_green.gif เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก (510-401 Plant Biotechnology)

3d_whitebg_a_up.gif 

ribon01d.gif 

 


| รายวิชาที่ PSU Virtual Classroom เดิม | รายวิชาที่ Web Site ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ | PSU Virtual Classroomใหม่
.............................................................................................................................................................................................................

หน้าหลัก ม.อ.
> หน้าหลักคณะฯ > E-Learning@NR 


เริ่มต้น: กรกฎาคม 2547

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544- คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.natres.psu.ac.th