product

                 

 

 

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์จัดการเรียนการสอน และวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรประเภทสัตว์ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ เช่น สัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ โคนม แพะและแกะ โดยเน้นวิวัฒนาการด้านสุขศาสตร์ อาหารสัตว์ และโภชนาศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยา และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้งการจัดการฟาร์ม ทั้งในแง่ของเทคนิคการจัดการและการบริหารการจัดการ