ติดต่อสั่งซื้อได้ที่:

 ภาควิชาสัตวศาสตร์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
 โทรศัพท์    0-7428-6069   โทรสาร      0-7421-2843
 E-mail    :    benjamas.ch@psu.ac.th

รายละเอียดตำรา

 

 ชื่อตำรา  สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร(สัตวศาสตร์)
 ผู้เขียน  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนานุกุล
 จำนวนหน้า  359 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2556
 ราคา  280 บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วย พื้นฐานทางสถิติ การกระจาย การประมาณและการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบสองตัวอย่าง การทดสอบโดยใช้ไคสแควร์ การวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การวางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อค การวางแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การเปรียบค่าเฉลี่ยหลายค่า การทดลองแบบแฟกตอเรียล แผนการทอลองแบบสปริตพลอต แผนการทดลองแบบเชงโอเวอร์ รีเกรซชันเส้นตรง สหสัมพันธ์เส้นตรง การจัดการข้อมูลและการรายงานผล และตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้แผนการทดลองต่างๆ
 ชื่อตำรา  การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกรและสูตรอาหารสุกร
 ผู้เขียน  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนานุกุล
 จำนวนหน้า  209 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2556
 ราคา  250 บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วย สมุนไพรและความจำเป็นในการใช้สมุนไพรเลี้ยงสุกร ข้อดี ลักษณะและรสชาติของสมุนไพร ชนิดและคุณสมบัติของสมุนไพรที่น่าสนใจนำมาใช้เลี้ยงสุกร การเก็บเกี่ยวและการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้เลี้ยงสุกร การวิจัยการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกร สูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร และการผลิตเนื้อสุกรสมุนไพรโอเมก้า
   ชื่อตำรา  การประเมินคุณภาพอาหารสุกรและการทดสอบการย่อยได้
 ผู้เขียน  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนานุกุล
 จำนวนหน้า  135 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2556
 ราคา  150  บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพอาหารสุกร การทดลองการย่อยได้ในสุกร การประเมินคุณภาพโปรตีน    อุปกรณ์และทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลและกรคำนวณข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

smallru

 ชื่อตำรา  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
 ผู้เขียน  รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
 จำนวนหน้า  93 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2531
 ราคา  45 บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตแพะ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยง  โรงเรือน อาหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน

ai

ชื่อตำรา การผสมเทียม
 ผู้เขียน  ผศ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
 จำนวนหน้า  411 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2529 พิมพ์ครั้งที่ 2
 ราคา  100 บาท
 เนื้อหา  ประกอบด้วย บทนำ ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ เพศเมีย ฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ น้ำเชื้อ  วงรอบการเป็นสัด โค กระบือ แพะแกะ สุกร สัตว์ปีก น้ำเชื้อแช่แข็ง การตั้งท้องและการคลอดลูก โรคในระบบสืบพันธุ์

hatchery

ชื่อตำรา ไข่และการฟักไข่
 ผู้เขียน  ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ
 จำนวนหน้า  240 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2531 พิมพ์ครั้งที่ 3
 ราคา  100  บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วย บทนำ ระบบสืบพันธุ์ของไก่ การสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์ไก่ การเจริญของคัพภะของไก่ การคัดเลือกและการเก็บรักษาไข่ฟัก ปัจจัยที่สำคัญในการฟักไข่ การฟักไข่และตู้ฟักไข่ โรงฟักไข่ อุปกรณ์อื่นๆ ในโรงฟักไข่ การจัดการโรงฟักไข่ คุณภาพของลูกไก่ เป็นต้น

technical

 ชื่อตำรา  นิยามศัพท์วิชาการทางปศุสัตว์
 ผู้เขียน  ผศ.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
 จำนวนหน้า  2154  หน้า
 ปีที่พิมพ์ 2542
 ราคา  55  บาท
 เนื้อหา  หมวดทั่วไป กายวิภาคและสรีรวิทยา หมวดพันธุ์และการผสมพันธุ์ หมวดอาหารและการให้อาหาร หมวดซากและผลิตภัณฑ์ โรค พยาธิ และลักษณะต่างๆ ที่ผิดปกติในสัตว์

 

labai

 ชื่อตำรา  ปฏิบัติการ การผสมเทียม
 ผู้เขียน  ผศ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ
 จำนวนหน้า  235  หน้า
 ปีที่พิมพ์  2545  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ราคา  170  บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วย การเขียนรายงานปฏิบัติการ เครื่องมือสำหรับการผสมเทียม การบังคับโคกระบือ อวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ และเพศเมีย การรีดเก็บน้ำเชื้อโค สุกร แพะแกะ การเก็บและเตรียมน้ำเชื้อไก่ คุณภาพน้ำเชื้อ การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ความเข้มข้นของน้ำเชื้อ ร้อยละของอสุจิที่มีชีวิต การตรวจลักษณะของตัวอสุจิ การช้อคเนื่องจากความเย็น และความร้อน การทดสอบโดยใช้เมธิลีนบลู การเตรียมสารเจือจางน้ำเชื้อ การแช่เแข็งน้ำเชื้อแพะ การฉีดน้ำเชื้อโคกระบือ การฉีดน้ำเชื้อสุกร แพะแกะ และไก่ การตรวจท้องโค

diaryfarm

 ชื่อตำรา  ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม
 ผู้เขียน  ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา  ผกาพรรณ  สกุลมั่น
 จำนวนหน้า  402  หน้า
 ปีที่พิมพ์  2542
ราคา  300  บาท
 เนื้อหา      การเลี้ยงโคนมกับสภาพแวดล้อม  การเลือกสถานที่วิจัยและวิธีวิจัย  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ทรัพยากร ระบบการผลิต และผลผลิต บัญชีฟาร์มและต้นทุนการผลิตน้ำนมในรอบปี  ผลการศึกษา น้ำ ดิน และอากาศในฟาร์มโคนม อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  ฟาร์มโคนมและสุขภาพชุมชน

nutrition

 ชื่อตำรา  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
 ผู้เขียน  ดร.พานิช ทินนิมิตร
 จำนวนหน้า  79   หน้า
 ปีที่พิมพ์
 ราคา  20   บาท
 เนื้อหา      ความสำคัญของอาหารและการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ ส่วนประกอบของอาหารและหน้าที่ การเรียกชื่ออาหารแบบสากลและประเภทของอาหารสัตว์ การวัดและประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ การเตรียมและการถนอมอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพของอาหารและการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด ความต้องการทางอาหารของสัตว์ การกินและการย่อยอาหาร สูตรอาหารสัตว์และการเก็บรักษา สารเสริมอาหาร การวางแผนทดลองทางอาหารสัตว์

appnutirtion

 ชื่อตำรา  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์  ( ฉบับปรับปรุงใหม่ )
 ผู้เขียน  ดร.พานิช ทินนิมิตร
 จำนวนหน้า  251   หน้า
 ปีที่พิมพ์  2535  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ราคา  70   บาท
 เนื้อหา      ความสำคัญของอาหารและการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ ส่วนประกอบของอาหารและหน้าที่ การเรียกชื่ออาหารแบบสากลและประเภทของอาหารสัตว์ การวัดและประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ การเตรียมและการถนอมอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพของอาหารและการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด ความต้องการทางอาหารของสัตว์ การกินและการย่อยอาหาร สูตรอาหารสัตว์และการเก็บรักษา สารเสริมอาหาร การให้อาหารและสารเสริมอาหารแก่สัตว์ เทคนิคการวิจัยอาหารสัตว์

parasite

 ชื่อตำรา  ยากำจัดพยาธิสำหรับสัตว์เลี้ยง
 ผู้เขียน  ผศ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
 จำนวนหน้า  258 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2530
 ราคา  50 บาท
 เนื้อหา      เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชายาและการใช้ยาในสัตว์ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน คือ บทนำ ยากำจัดพยาธิตัวกลม ยากำจัดพยาธิตัวตืดและตัวแบน

research

 ชื่อตำรา  รวมผลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 2538-2542
 ผู้เขียน  ภาควิชาสัตวศาสตร์
 จำนวนหน้า  241 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2543
 ราคา  100  บาท
 เนื้อหา      ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2538-2542) และยังมีโครงการวิจัยที่เพิ่มผลผลิตทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมในภาคใต้ โครงการไก่พื้นเมือง โครงการผลิตแพะและโครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์1111

dieases

 ชื่อตำรา  โรคสัตว์เศรษฐกิจ
 ผู้เขียน  รศ.น.สพ.สุรพล  ชลดำรงค์กุล
 จำนวนหน้า  333  หน้า
 ปีที่พิมพ์  2529 พิมพ์ครั้งที่ 2
 ราคา  105  บาท
 เนื้อหา      ความหมายและความเป็นมาโรคสัตว์เศรษฐกิจ  การวินิจฉัยโรค  การป้องกันและควบคุมโรค  หลักการบำบัดโรค  โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์  โรคขาดอาหาร  โรคที่เกิดจากความผิดปกติในกระบวนการสันดาป  โรคที่เกิดจากสารพิษ  โรคสัตว์ติดคนและโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  โรคสัตว์ที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง  สุกร  สัตว์ปีก อาการภายนอกที่เกี่ยวกับโรคสัตว์

improve

 ชื่อตำรา  หลักและแนวทางการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้
 ผู้เขียน  ดร.เจือ สุทธิวนิช
 จำนวนหน้า  87 หน้า
 ปีที่พิมพ์  2526
 ราคา  25  บาท
 เนื้อหา      หลักสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์แพะ หลักการคัดเลือกพันธุ์แพะ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์แพะนม แผนการผสมพันธุ์ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองภาคใต้

breeding

 ชื่อตำรา  หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 ผู้เขียน  รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
 จำนวนหน้า  290  หน้า
 ปีที่พิมพ์ 2529
 ราคา  65  บาท
 เนื้อหา      ความหมายและความสำคัญของพันธุศาสตร์พื้นฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในประชากร พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ หลักการคัดเลือก ผลตอบสนองของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การวางแผนในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

stat

 ชื่อตำรา  สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร
 ผู้เขียน  ผศ.ดร.ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล
 จำนวนหน้า  285   หน้า
 ปีที่พิมพ์  2541 พิมพ์ครั้งที่ 1
 ราคา  210  บาท
 เนื้อหา      ประกอบด้วย พื้นฐานทางสถิติ , การกระจาย , การประมาณและการทดสอบสมมติฐาน , การเปรียบเทียบสองตัวอย่าง , การทดสอบโดยใช้ไคสแควร์ , การวิจัยทางการเกษตร , แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด , แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อก , แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ , การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายค่า , การทดลองแบบแฟกตอเรียล , แผนการทดลองแบบสปลิตพลอต , แผนการทดลองแบบเชงโอเวอร์ , รีเกรซชันเส้นตรงอย่างง่าย , สหสัมพันธ์เส้นตรงอย่างง่าย , การจัดการข้อมูลและการรายงานผล

feeding

 ชื่อตำรา  อาหารและการให้อาหารแพะ
 ผู้เขียน  รศ.วินัย ประลมพ์กาญจน์
 จำนวนหน้า  255  หน้า
 ปีที่พิมพ์  2538
 ราคา  125  บาท
 เนื้อหา      ความสำคัญและผลผลิตจากแพะ ระบบการเลี้ยงแพะ พลังงานและโปรตีนสำหรับแพะ แร่ธาตุและวิตามินสำหรับแพะ น้ำสำหรับแพะ กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร อาหารสำหรับแพะ อิทธิพลของอาหารต่อสมรรถนะในการสืบพันธุ์ อิทธิพลของอาหารต่อการผลิตน้ำนม การเจริญเติบโต ซากและคุณภาพของเนื้อแพะ การสร้างและการจัดการทุ่งหญ้า การให้อาหารแพะ การประกอบและผสมอาหารแพะ โรคที่เกิดจากอาหารในแพะ สถิติสำหรับการวิจัยอาหารแพะ

feedswine

 ชื่อตำรา  อาหารและการให้อาหารสุกร
 ผู้เขียน  รศ.วินัย ประลมพ์กาญจน์
 จำนวนหน้า  290  หน้า
 ปีที่พิมพ์  2529
 ราคา  65  บาท
 เนื้อหา      ความหมายและความสำคัญของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางร่างกายของสุกร กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร พลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน น้ำ สารเสริมในอาหารสุกร วัตถุดิบ การแปรรูปและประกอบสูตรอาหาร การให้อาหารลูกสุกร การให้อาหารสุกรระยะเจริญเติบโตและสุกรขุน การให้อาหารสุกรพันธุ์ สถิติสำหรับการวิจัยอาหารสุกร