สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกคน

ในนามของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวาริชศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันแห่งนี้จะเป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการศึกษา และจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเองต้องทุ่มเทเวลาเพื่อให้ได้ความรู้ในทุกด้าน ต้องรู้จักหน้าที่และการกำหนดเวลาให้เหมาะสม โดยที่นักศึกษาจะมีอิสระต่อการดำเนินชีวิตต่างจากช่วงที่ผ่านมา จากนั้นจึงจะมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และได้รับประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มเปี่ยม และมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไป

ภาควิชาวาริชศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับอาจารย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงขอให้นักศึกษามีความขยัน หมั่นเพียร มีความพร้อม เพื่อจะได้รับข้อมูลทางวิชาการเหล่านั้นด้วย ในยุคที่องค์กรต่างๆต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและมีผลในทางบวกกับประเทศในระยะยาว พวกเราต้องเรียนรู้กระบวนการดังกล่าวไปพร้อมๆกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นระบบ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายเดียวกันคือ การนำพาประเทศไปสู่การแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาชาติที่พัฒนาไปแล้วให้ได้

ท้ายนี้ผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้อยู่กันอย่างเกื้อกูลและมีความสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

ในนามของชมรมวาริชศาสตร์
พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน ที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ และขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งคือ “ครอบครัววาริชศาสตร์”

พี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษา และสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม น้องๆ จะต้องทุ่มเทตัวเอง เพื่อให้ได้รับความรู้จากการเข้ามาศึกษาด้วยเช่นกัน อย่าหลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ มากจนเกินไป ขอให้ระลึกถึงสถานะของตนเองที่จะต้องศึกษาหาความรู้ รู้จักหน้าที่ ของตนที่จะพึงมีต่อบิดา มารดา

พี่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาวาริชศาสตร์เราทุกคนอยู่ในเบ้าหลอมเดียวกัน และจะเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนชมรมวาริชศาสตร์และสังคมไปในแนวทางที่ดีในอนาคตได้ สุดท้ายนี้ขอให้น้องๆ ทุกคน สนุกกับการเรียน สนุกกับการทำกิจกรรมในอนาคตอันใกล้นี้

วรันธร ขำณรงค์ (พี่วัฒน์)
ประธานชมรมวาริชศาสตร์

 

ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ

 

นายเอกนรินทร์ รอดเจริญ
Eknarin Rodcharoen
อาจารย์
Lecturer
Ph.D. (Biology)
Prince of Songkla University, Thailand
Coastal ecology
Marine benthic fauna
ห้อง 355/8 และ 452/1
อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
074 286201, 074 286210
eknarin.r@psu.ac.th

ผลงานทางวิชาการ: หนังสือ

หนังสือ
Angsupanich, S. and Rodcharoen, E. 2012. Macrobenthic Crustacean: Ostracod, Amphipod, Isopod, and Tanaidacea in Songkhla Lagoon. Office of the National Research Council of Thailand. Bangkok, 160 pp.

ผลงานทางวิชาการ: วิจัย

บทความ
Rodcharoen, E., Bruce, N. L. and Pholpunthin P. 2016. Description of four new species of the Cirolana "parva–group" (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae) from Thailand, with supporting molecular (COI) data. Journal of Natural History 50: 1935 - 1981.
Rodcharoen E., Bruce N. L. and Pholpunthin P. 2014. Cirolana songkhla, a new species of brackish-water cirolanid isopod (Crustacea, Isopoda, Cirolanidae) from the lower Gulf of Thailand. ZooKeys 375: 1–14.
Ariyama, H., Angsupanich, S. and Rodcharoen, E. 2010. Two New Species of the Genus Kamaka (Crustacea: Amphipoda: Kamakidae) from Songkhla Lagoon, Southern Thailand. Zootaxa 2404: 55 – 68.

ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการ “พี่เล่าให้ฟัง” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และผู้สนใจ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ห้อง ท. 260 ในกิจกรรมนี้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรวาริชศาสตร์ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้นักศึกษาเข้าใจและสามารถวางแผนการเรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

กิจกรรมในครั้งนี้มีศิษย์เก่าจากหลากหลายสายงาน เช่น ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการจัดการทรัพยากรประมง เข้ามาร่วมเสวนาให้ความรู้ และได้รับสนใจจากรุ่นน้องเป็นอย่างมาก

flaskฝ่ายห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการวาริชศาสตร์พร้อมราคา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถตรวจสอบราคาของสารเคมีต่าง ๆ สำหรับใช้จัดทำงบประมาณวิชาปัญหาพิเศษ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ของอาจารย์และบุคลากร ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้จาก link ด้านล่างค่ะ

ข้อมูลสารเคมีและราคาที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์

blank