flaskฝ่ายห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการวาริชศาสตร์พร้อมราคา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถตรวจสอบราคาของสารเคมีต่าง ๆ สำหรับใช้จัดทำงบประมาณวิชาปัญหาพิเศษ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ของอาจารย์และบุคลากร ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้จาก link ด้านล่างค่ะ

ข้อมูลสารเคมีและราคาที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์

คณะทำงานโครงการ “อุทยานวาริชฯ” (Aquatic Park) ประชุมติดตามความคืบหน้าของการเตรียมงานในการจัดนิทรรศการวิชาการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -21 สิงหาคม 2559


งานเกษตรภาคใต้ เป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร นักศึกษาภายในคณะ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและฝึกฝนทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24

 

คณาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จัดกิจกรรม พบปะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทั้งเรื่องเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอบคุณภาพจากคุณรัตนา โพชะเรือง

พีระ ภิญโญประการ (พี่บอล) ประธานชมรมวาริชศาสตร์icon_Pera

ในนามของประธานชมรมวาริชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมวาริชศาสตร์ และส่วนหนึ่งของภาควิชาวาริชศาสตร์ ขอต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่ครอบครัวใหม่ เป็นครอบครัวใหญ่

พี่หวังเป็นอย่างดีว่าใน 4 ปีข้างหน้านี้น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ใหม่ สังคมใหม่ เพื่อนใหม่ โอกาสพัฒนาตัวเอง การกล้าแสดงออก การช่วยเหลือผู้อื่น การเข้าสังคม การสร้างความคิดที่ดีต่อสังคม ต่อมหาวิทยาลัย ต่อหมู่คณะและต่อภาควิชาฯ

พี่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆที่เข้ามาในภาควิชาวาริชศาสตร์ เราทุกคนจะอยู่ในเบ้าหลอมเดียวกัน และจะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางที่ดีในอนาคต สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้อง ๆ สนุกกับการเรียน การทำกิจกรรม ในอนาคตอันใกล้นี้

พีระ ภิญโญประการ (พี่บอล)
ประธานชมรมวาริชศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร  พรหมขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกคน

ในนามของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวาริชศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเชื่อมั่นว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการศึกษา และจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาทุกคน อย่างไรก็ตามนักศึกษาเองต้องทุ่มเทเวลาเพื่อให้ได้ความรู้ในทุกด้าน ต้องรู้จักหน้าที่และการกำหนดเวลาให้เหมาะสม โดยที่นักศึกษาจะมีอิสระต่อการดำเนินชีวิตต่างจากช่วงที่ผ่านมา จากนั้นจึงจะมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และได้รับประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มเปี่ยม และมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไป

ภาควิชาวาริชศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับอาจารย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงขอให้นักศึกษามีความขยัน หมั่นเพียร มีความพร้อม เพื่อจะได้รับข้อมูลทางวิชาการเหล่านั้นด้วย

ท้ายนี้ผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้อยู่กันอย่างเกื้อกูลและมีความสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร  พรหมขุนทอง
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

blank