"กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)"ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ 
"กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)"
จัดโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการประกอบการ และมีทักษะในการดำเนินธุรกิจ สามารถวางแผนและบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 อย่างเป็นระบบ 

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554  
เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้อง ท.260

หัวข้อบรรยาย
       – แนวคิดการวางแผนการจัดการธุรกิจ
       – คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
       – การบริหารจัดการด้านตลาดและผลิตภัณฑ์
       – การบริหารจัดการด้านปฏิบัติการและการผลิต
       – การบริหารจัดการด้านการเงิน

ท่านที่สนใจ สามารถแจ้งเข้าร่วมได้ที่

คุณมาลี เจตวิจิตร
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทรศัพท์ 074 28 6193-4Leave a Comment

blank