เสาวภา อังสุภานิช

ชื่อ – สกุล นางสาวเสาวภา อังสุภานิช
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Aquatic Environmental
Science) Kochi University,
Japan
สาขาที่วิจัย สภาพแวดล้อมทางน้ำ,
นิเวศวิทยาชายฝั่ง, ป่าชายเลน,
ลากูน, สัตว์หน้าดิน, แพลงก์ตอน

 

ติดต่อ

saowapa.a@psu.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ: ตำรา

หนังสือ
เสาวภา อังสุภานิช. 2555. ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 96 หน้า.
เสาวภา อังสุภานิช และสุธินี หีมยิ. 2555. สัตว์พื้นใต้น้ำกลุ่มหนอนปล้อง: โพลิขีตในทะเลสาบสงขลา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 270 หน้า.
เสาวภา อังสุภานิช และเอกนรินทร์ รอดเจริญ. 2555. สัตว์พื้นใต้น้ำกลุ่มครัสตาเซียน: ออสตราคอด แอมฟิพอด ไอโซพอด และทาไนดาเซียนในทะเลสาบสงขลา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 160 หน้า

 

ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

งานวิจัย
Pradit, S., Wattayakorn,G., Angsupanich,S., Leermakers, M. and Baeyens, M. 2013. Do sediments impact fish catch in a shallow lagoon? Fishermen points of view: case study in Songkhla Lake, Thailand. In: Proceedings of Burapha University International Conference. Burapha University,Thailand. July 4 – 5, 2013. Pp. 297 – 308.
Kakui, K. and Angsupanich, S. 2012. Birdotanais songkhlaensis, a new genus and species of Nototanaidae (Crustacea:Tanaidacea) from Thailand. The Ruffles Bulletin of Zoolology 60: 421–432.
Sampantarak, U., Kongchouy, N. and Angsupanich, S. 2011. Regression-based Modeling of Environmental Factors Affecting Macrobenthic Fauna in Middle Songkhla Lake, Thailand. Chiengmai journal of science 38: 412 – 429.
Angsupanich, S., Ruensirikul, J. and Himyi, S. 2010. Redescription of Ctenapseudes sapensis (Chilton, 1926) from the Upper Songkhla Lagoon, Thailand (Crustacea: Tanaidacea). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 32, 349–355.
Ariyama, H., Angsupanich, S. and Rodcharoen, E. 2010. Two new species of the genus Kamaka (Crustacea: Amphipoda: Kamakidae) from Songkhla Lagoon, southern Thailand. Zootaxa. 2404, 55–68.
Pradit, S., Wattayakorn, G., Angsupanich, S., Baeyens, W. and Leermakers, M. 2010. Distribution of trace elements in sediments and biota of Songkhla Lake, southern Thailand. Water Air Soil Pollution 206: 155 – 174.
Angsupanich, S. 2004. A new species of Longiflagrum (Tanaidacea, Parapseudidae), from Songkhla Lagoon, Thailand. Crustaceana 77: 849-860.
Bamber, R.N., Bird, G.J. and Angsupanich, S. 2003. Tanaidaceans (Crustacea: Peracarida) from Thailand: new records and new species. Asian Marine Biology 18: 35-69.
Angsupanich, S. 2001. A new species of Pagurapseudopsis (Tanaidacea) from Songkhla Lake, Thailand. Crustaceana 74: 871-882.
Salazar-Vallejo, S.I., Nishi, E. and Angsupanich, S. 2001. Rediscovery of Talehsapia annandalei (Polychaeta: Pilargidae) in Songkhla Lagoon, Thailand. Pacific Science 55: 267-273.
Angsupanich, S., Srisuwan, N. and Maneepong, S. 2000. Litter fall production and decomposition in a mangrove stand (Lumnitzera racemosa Willd.) community in Songkhla Lake, Thailand. In: Proceedings of the 11th JSPS Joint Seminar on Marine Science (M. Terazaki, A. Taira, M. Uematsu, Y. Michida and T. Kaneko, eds.). 20-22 November 2000 at The National Olympics Memorial Youth Center, Yoyogi, Tokyo, Japan pp. 280-296.
Angsupanich, S. and Kuwabara, R. 1999. Distribution of macrobenthic fauna in Phawong and U-Taphao canals flowing into a lagoonal lake, Songkhla, Thailand. Lakes & Reservoirs: Research and Management 4: 1-13.
Maneepong, S. and Angsupanich, S. 1999. Concentrations of arsenic and heavy metals in sediments and aquatic fauna from the outer part of Songkhla Lagoon, Phawong and U Taphao Canals. Songklanakarin Journal of Science and Technology 21: 111-121.
Angsupanich, S. 1997. Seasonal variations of zooplankton in Thale Sap Songkhla, southern Thailand. Journal of the National Research Council of Thailand 29: 27-47.
Angsupanich, S. and Rakkheaw, S. 1997. Seasonal variation of phytoplankton community in Thale Sap Songkhla, a lagoonal lake in southern Thailand. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 30: 297-307.
Angsupanich, S., Phromthong, I. and Srichuer, K. 1997. Meiofauna in Thale Sap Songkhla, a lagoonal lake in southern Thailand. Journal of the Science Society of Thailand 23: 347-358.
Angsupanich, S. 1996. Seagrasses and epiphytes in Thale Sap Songkhla, southern Thailand. La mer 34: 67-73.
Angsupanich, S. and Kuwabara, R. 1995. Macrobenthic fauna in Thale Sap Songkla, a brackish lake in southern Thailand. Lakes & Reservoirs: Research and Management 1: 115-125.
Sirimontaporn, P., Nitithamyong, C. and Angsupanich, S. 1995. The niche of fish and shellfish in Thale Sap Songkhla, southern Thailand. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Science 1: 40-55.
Yamaguchi, Y., Rakkheaw, S., Angsupanich, S. and Aruga, Y. 1994. Seasonal changes of the phytoplankton chlorophyll a and their relation to the suspended solid in Thale Sap Songkhla, Thailand. La mer 32: 31-39.
Angsupanich, S. 1985. Zooplankton community of Thale Noi, Songkhla Lake. Thai Fisheries Gazette 38: 465-471.
เสาวภา อังสุภานิช นุชรี คำมี คณธร มะยะกูล และปฐพร เกื้อนุ้ย 2551. องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลากดหัวแข็ง Arius maculatus (Thunberg, 1792) ปลากดหัวอ่อน Osteogeneiosus (Linnaeus, 1785) และปลาคันหลาว Arius truncatus (Cuvier & Valenciennes, 1840) ในทะเลสาบสงขลาตอนบน. ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์ดี ชีวีมีสุข วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2551 โรงแรมรามาการ์เด้นส์. กรุงเทพฯ. 11 หน้า.
จิระยุทธ รื่นศิริกุล เสาวภา อังสุภานิช และอมรรัตน์ พงศ์ดารา. 2550. ความชุกชุมและความหลากหลายของแอมฟิพอดในทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29: 1225–1249.
เสาวภา อังสุภานิช อำนาจ ศิริเพชร และมงคลรัตน์ เจริญพรทิพย์. 2548. ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).
เสาวภา อังสุภานิช สุทิน สมศักดิ์ และจุฑาทิพย์ พร้อมมูล. 2548. องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลากดหัวอ่อนและปลากดหัวแข็งในทะเลสาบสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).
เสาวภา อังสุภานิช และอำนาจ ศิริเพชร. 2544. บทบาทและการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินชนิดเด่น Apseudes sapensis Chilton 1926 (Crustacea: Tanaidacea) ในทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23: 515-525.
เสาวภา อังสุภานิช กานดา เรืองหนู ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร และสมศักดิ์ มณีพงศ์. 2544. ผลกระทบของการเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ในกระชังต่อโครงสร้างของประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง. ใน: ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ. ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า II-72 – II-79.
นิพิท ศรีสุวรรณ เสาวภา อังสุภานิช และสมศักดิ์ มณีพงศ์. 2543. โครงสร้างป่าไม้ฝาดดอกขาวในทะเลสาบสงขลา. ใน: รายงานการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 "ป่าชายเลน: มุมมอง ปัญหา การแก้ไขและความต้องการของสังคมไทย". ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2543 ณ โรงแรมตรังพลาซ่า จังหวัดตรัง หน้า I-4.
นิกร ฤทธิบูรณ์ และเสาวภา อังสุภานิช. 2539. โครงสร้างของประชาคมและการแปรผันตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนพืชในคลองพะวง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18: 221-237.
เสาวภา อังสุภานิช และสุภาพร รักเขียว. 2527. การแพร่กระจายและการผันแปรตามฤดูกาลของโรติเฟอร์ในทะเลน้อย. วารสารสงขลา-นครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6: 363-368.

 

ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน

งานวิจัย
Angsupanich, S. 2001. Macrobenthic fauna associated with mangrove plantation and abandoned shrimp ponds in Pak Poon Estuary, Nakhon Si Thammarat, Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 49: 283-294.
Puspasari, I.A., Yamaguchi, T. and Angsupanich, S. 2001. Balanus thailandicus sp. nov., a new mangrove barnacle of the Balanus amphitrite complex (Cirripedia, Balanomorpha) from Satun, Southwest Thailand. Sessile Organisms 18: 27-33.
Puspasari, I.A., Yamaguchi, T. and Angsupanich, S. 2000. Reexamination of a little-known mangrove barnacle, Balanus patelliformis Bruguiere (Cirripedia, Thoracica) from the Indo-West Pacific. Sessile Organisms 16: 1-13.
Angsupanich, S., Chiayvareesajja, S. and Chandumpai, A. 1999. Stomach contents of the banana prawns (Penaeus indicus and P. merguiensis) in Tammalang Bay, southern Thailand. Asian Fisheries Science 12: 257-265.
Angsupanich, S. and Havanond, S. 1997. Effects of barnacles on mangrove seedling transplantation at Ban Don Bay, southern Thailand. In: Tropical Forestry in the 21st Century: Vol. 10: Mangrove Ecosystems, FORTROP’96 International Conference (S. Aksornkoae, L. Puangchit and B. Thaiutsa, eds.). 25-28 November 1996 at Kasetsart University, Bangkok, Thailand pp. 72-81.
Angsupanich, S. and Aksornkoae, S. 1996. Macrobenthic fauna in shrimp-farms adjacent mangroves, Kradae Chae Canal, Ban Don Bay, southern Thailand. La mer 34: 75-81.
Angsupanich, S. 1994. Diversity and abundance of plankton in a mangrove estuary at Khao Kao Canal, Phang-Nga Bay. Thai Journal of Aquatic Science 1: 78-91.
Angsupanich, S. and Aksornkoae, S. 1994. Decomposition of mangrove leaf litter in Phang-nga Bay, southern Thailand. Tropics 4: 41-47.
Angsupanich, S. and Aksornkoae, S. 1994. Mangrove litter production in Phang-nga Bay, southern Thailand. Tropics 4: 35-40.
ประทีป สองแก้ว สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และเสาวภา อังสุภานิช. 2546. การเจริญเติบโตของหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby) ในห้องปฏิบัติการที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนา. วารสารการประมง 56: 457-462.
เบญจวรรณ แก้วเดิม พิมพรรณ ตันสกุล และเสาวภา อังสุภานิช. 2546. ความหลากหลายของสาหร่ายในดินบริเวณป่าสมบูรณ์ ป่าที่ถูกรบกวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างและป่าสงวนใกล้เคียง. วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25: 451-465.
ประทีป สองแก้ว สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และเสาวภา อังสุภานิช. 2545. การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาโดยใช้หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby). วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24: 621-631.
ษมาพร สรรพอร่ามเดชะ เสาวภา อังสุภานิช วสันณ์ เพชรรัตน์ และนพรัตน์ บำรุงรักษ์. 2545. การย่อยสลายและกลุ่มราที่ย่อยเซลลูโลสจากใบโกงกางใบเล็กและใบถั่วขาวในป่าชายเลน ที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. ใน: รายงานการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 “สร้างเสริม ประยุกต์ความรู้สู่ชุมชน”. ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า I-4.
เสาวภา อังสุภานิช อานนท์ อุปบัลลังก์ และไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์. 2544. องค์ประกอบของสัตว์น้ำที่จับโดยอวนรุนเคยขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลนจังหวัดสตูล. ใน: ประมวลผลงานวิจัยการประชุมวิชาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง การจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ. ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า II-63 - II-70.
เสาวภา อังสุภานิช วิโรจน์ คงอาษา และปรเมศวร์ ใจเพชร. 2541. การแปรผันตามฤดูกาลของประชากรตัวอ่อนเพรียงหินระยะแพลงก์ตอนในน้ำบริเวณเลนงอกใหม่ที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี. วารสารสงขลานครินทร์ วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20: 103-112.

 

ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยระบบนิเวศอื่นๆ

งานวิจัย
Gutu, M. and Angsupanich, S. 2006. Msangia tarangensis, a new species (Crustacea: Tanaidacea: Apseudomorpha) from the Thai waters of the Andaman Sea. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 49: 69 – 74.
Gutu, M. and Angsupanich, S. 2005. Contribution to the knowledge of the Kalliapseudids (Crustacea: Tanaidacea) from the Thai waters. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 48: 43 – 56.
Gutu, M. and Angsupanich, S. 2004. Two new parapseudid species and some first records of Tanaidacea (Crustacea: Peracarida) from Thailand. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 47: 75-87.
Gutu, M. and Angsupanich, S. 2004. Description of two new genera and species of Tanaidacea (Crustacea) from shallow waters of the Andaman Sea, Thailand. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 46: 29-44.
Ariyadej, C., Tansakul, R., Tansakul, P. and Angsupanich, S. 2004. Phytoplankton diversity and its relationships to the physico-chemical environment in the Banglang Reservoir, Yala Province. Songklanakarin Journal of Science and Technology 26: 595-607.
Watling, L. and Angsupanich, S. 2002. Procampylaspis andamanensis sp. nov. (Crustacea, Cumacea), first record of the genus from the Indo-Polynesian biogeographic province. Phuket Marine Biological Center Special Publication 23: 33-40.
เพ็ญศรี เมืองเยาว์ สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ เสาวภา อังสุภานิช และพุทธส่องแสงจินดา. 2554. การเติบโตและองค์ประกอบในกระเพาะอาหารกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในสภาวะที่มีอาหารแตกต่างกัน.วารสารการประมง 64: 119 – 128.
เพ็ญศรี เมืองเยาว์ สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ เสาวภา อังสุภานิช และพุทธ ส่องแสงจินดา. 2554. ผลของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีชีวิตในระบบนิเวศของบ่อน้ำกร่อยจำลองขนาดเล็ก. วารสารการประมง 64: 119 – 128.
สุธินี หีมยิ เสาวภา อังสุภานิช และ จรัสศรี อ๋างตันญา. 2552. ไส้เดือนทะเลหน้าดินในเขตน้ำท่วมบริเวณเกาะลิดีเล็ก จังหวัดสตูล. วารสารการประมง. 62: 341 – 350.
สราวุธ นิลเขต จารุนันท์ เตชกุลพงศ์กร และเสาวภา อังสุภานิช. 2542. อิทธิพลความเข้มข้นระดับต่างๆ ของสารคอปเปอร์-เอ (คอปเปอร์อัลคาโนลาไมด์คอมเพลกซ์) และสารบีเคซี-80 (เบนซอลโคเนียมคลอไรด์) ต่อคลอเรลลาและออสซิลลาโทเรีย. วารสารการประมง 52: 134-141.
ศศิวรรณ โตเชื้อ จิรพร รุจิระยรรยง และเสาวภา อังสุภานิช. 2539. การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินขนาดเล็กบริเวณหาดทราย จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา. วารสารการประมง 49: 425-435.

 Comments are closed.

blank