รู้จักโครงการ

ความสำคัญ และที่มาของโครงการ

       พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรในอนาคต รวมทั้งมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรกรรม มีผลให้พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงควรมีมาตรการในการอนุรักษ์ พันธุ์พืชที่สำคัญดังกล่าวอย่างยั่งยืนนั่นคือการทำให้ประชาชนรู้จัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ พร้อมทั้ง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้ ณ แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางพันธุกรรมแก่บุคคลที่สนใจ
2. ปลูกเพิ่มในกลุ่มพืชที่มีคุณค่าทางการเกษตร
3. รวบรวมและขยายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญ เพื่อขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียน และสถานที่ราชการ
4. รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ที่นำเข้าปลูก เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลของแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
5. บริการวิชาการแก่ นักศึกษาและบุคคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียน ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

กรอบแนวคิดของโครงการ

       รวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ในกลุ่มพืชที่มีคุณค่าทางการเกษตรเพิ่มเติม เช่น เงาะ ทุเรียน จำปาดะ และนำไปปลูกที่แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง จัดทำฐานข้อมูลของแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ไปสู่นักศึกษาและบุคคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรียน นักเรียน อบต. และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยวิธีการจัดอบรมและต้อนรับการศึกษาดูงานในพื้นที่

       ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยในการอนุรักษ์ฐานพันธุกรรมพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ที่ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรในท้องที่ และชุมชนโดยรอบเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชกลุ่มนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีการดำเนินการ

1. ดูแลรักษาแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เพื่อพร้อมต่อการใช้ประโยชน์
2. ปลูกเพิ่มเติมในกลุ่มพืชที่มีคุณค่าทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน จำปาดะ
3. รวบรวมและขยายพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียน และสถานที่ราชการ
4. รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ที่นำเข้าปลูก เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลของแปลงรวบรวมฯ
5. ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านฯ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านฯ
6. จัดอบรมและบริการวิชาการ

สถานที่ดำเนินการ 

       แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์  สัดส่วนที่ทำงานวิจัย 40%
สังกัด: งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์: 0 7428 6012  โทรสาร 0 7455 8801
E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2. นายนิทัศน์ สองศรี  สัดส่วนที่ทำงานวิจัย 30%
สังกัด: สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0 7447 3473  โทรสาร 0 7455 8803
E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง  สัดส่วนที่ทำงานวิจัย 30%
สังกัด: หน่วยเรือนกระจกทดลองรวม ฝ่ายวิจัยและบริการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0 7428 6231 โทรสาร 0 7455 8803
E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายงานฉบับสมบูรณ์ อ่านต่อ..

----------------------------------------------------------------------------------------

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803