รายงานปัญหาพิเศษเรื่อง

การเจริญเติบโตของโคลูกผสมโฮลสไตน์ในทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโล
ที่อัตราการแทะเล็มระดับต่างๆ

(Growth of Holstein Crossbreed Calves Grazing in Ruzi and Ruzi-Verano Mixed Pasture
at Various Stocking Rate)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์

ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร

บทคัดย่อ

โคลูกผสมโฮลสไตน์ เพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 12 ตัว น้ำหนัก 150-250 กิโลกรัม เข้าแทะเล็มในทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโล อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU (Animal Unit, AU, 1 AU= น้ำหนักสัตว์ 400 กิโลกรัม) ใช้แผนการทดลองแบบ 2X3 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดภายในบลอก (Factorail Experiment in Randomized Completely Block Design) พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของโค ปริมาณพืชอาหารสัตว์ปริมาณลิกโนเซลลูโสของพืชอาหารสัตว์ตลอดการทดลองไม่แตกต่างกัน โคที่แทะเล็มในทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโลที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.118, 0.242, 0.204 กิโลกรัม/ตัว/วัน โคที่แทะเล็มในทุ่งหญ้ารูซี่อัตราการแทะเล็ม 2 และ 3 ไร่/AU มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.126 และ 0.145 กิโลกรัม/ตัว/วัน ปริมาณพืชอาหารสัตว์ก่อนการแทะเล็มของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ้งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโลมีค่าเฉลี่ย 396.66 และ 412.61 กิโลกรัม/ไร่ และที่อัตราการแทะเล็ม 1 , 2 และ 3 ไร่/AU มีค่า 460.86, 451.30 , 412.61 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 1 ปริมาณพืชอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโล มีค่าเฉลี่ย 285.68 และ 383.87 กิโลกรัม/ไร่ และที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่ มีค่าเฉลี่ย 293.53, 366.38 และ 344.83 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 2 ปริมาณพืชอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโล มีค่าเฉลี่ย 224.26 และ 320.06 กิโลกรัม/ไร่ ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 119.60, 335.80, 361.10 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 3 ปริมาณพืชอาหารของทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโล มีค่าเฉลี่ย253.12 และ 230.23 กิโลกรัม/ไร่ ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 160.03, 276.52, 241.94 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มในเดือนที่ 4 ปริมาณพืชอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโล มีค่าเฉลี่ย 214.70 และ 204.85 กิโลกรัม/ไร่ ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 138.37, 224.93, 227.86 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณโปรตีนรวมของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโลก่อนการแทะเล็มมีค่าเฉลี่ย 11.33 และ 11.50 เปอร์เซ็นต์ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 11.78, 12.09, 10.37 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 2 ปริมาณโปรตีนรวมของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้าผสมถั่วเวอราโนสไตโลมีค่าเฉลี่ย 7.03 และ 6.81 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่า 7.70, 7.06, 6.01 เปอร์เซนต์ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่า 7.70, 7.06, 60.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 4 ปริมาณโปรตีนรวมของทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโลมีค่าเฉลี่ย 6.95 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าทุ่งหญ้ารูซี่ที่มีค่าเฉลี่ย 5.34 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) ที่อัตราการแทะเล็ม 1 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 7.61 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าที่อัตราการแทะเล็ม2 และ 3 ไร่/AU ซึ่งมีค่า 6.68 และ 5.10 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) ปริมาณผนังเซลล์ของพืชอาหารสัตว์ก่อนการแทะเล็มของทุ่งหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนสไตโลมีค่าเฉลี่ย 71.44 และ 72.39 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 71.87, 71.50, 72.38 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 2 ปริมาณผนังเซลล์ของหญ้ารูซี่และทุ่งหญ้ารูซี่ผสมถั่วเวอราโนมีค่าเฉลี่ย 79.03 และ 78.59 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราการแทะเล็ม 1, 2 และ 3 ไร่/AU มีค่าเฉลี่ย 78.42, 78.35, 79.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการแทะเล็มเดือนที่ 4 ปริมาณผนังเซลล์ของทุ่งหญ้ารูซี่มีค่าเฉลี่ย 77.65