หน้าหลัก

กำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
โดย นายชวน หลีกภัย
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานเปิดงาน

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558

09.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธีเปิดงาน
10.30 น.

- ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี

11.00 น. 

- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน
- ประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ
- ประธานกล่าวเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23

11.30 น. - ประธานเดินชมงานและนิทรรศการทางวิชาการ

Theme (หัวข้อ) คือ "เกษตรเชิงท่องเที่ยว"