Dr. Apinya Ratanachai

Dr. Apinya Ratanachai
Assistant Professor
Tel: 0 7428 6006; Internal: 6006
E-mail: apinya.r@psu.ac.th
Miss Sopida Kheetong

Miss Sopida Kheetong
Higher Education Scholar
Tel: 0 7428 6050; Internal 6050
E-mail: sopida.k@psu.ac.th

 • วินัยนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา
 • แนะแนวการจัดหางาน และการศึกษาต่อ
 • สวัสดิการนักศึกษา เช่นหอพัก การรักษาพยาบาล
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ ฯ
Mr. Narongsak Nokkaew

Mr. Narongsak Nokkaew
Higher Education Scholar
Tel: 0 7428 6051; Internal 6051
E-mail : narongsak.no@psu.ac.th

 • ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินกิจกรรมของนักศึกา ตลอดปีการศึกษา
 • กำกับดูแล ติดตาม ให้นักศึกาเขียนดครงการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
 • จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุรธรรม จริยธรรม ทักษะในการดำเนินชีวิต
 • บันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
 • จองห้องเรียน สำหรับดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • ดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Mr. Kantinan Kaewnoo

Mr. Kantinan Kaewnoo
Activities Coordinator
Tel: 0 7428 6051; Internal 6051
E-mail : kantinan.k@psu.ac.th

 • กำกับ ดูแล ติดตาม โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาให้มีการดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
 • ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • ออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการดำเนินกิจกรรมในงานกิจการนักศึกษา
 • ดูแล จัดการและการติดต่อนักศึกษาเกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ
 • งานธุรการ เช่น จัดทำหนังสือราชการ รับ-ส่งหนังสือ รับโทรศัพท์
 • ให้ข้อมูล ข่าวสาร ตอบข้อซักถามด้านกิจกรรมนักศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 • ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Miss Yingrawee Boonsong

Miss Yingrawee Boonsong
General Administrative Personnel
Tel: 0 7428 6050; Internal 6050
E-mail : yingrawee.b@psu.ac.th

 • ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • ประสานงานและติดต่อกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
 • ดูแลการโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
 • ประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ
 • จัดทำและดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ
 • ติดตาม จัดทำ และดูแลฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะฯ
 • รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า
 • ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • ออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การรับสมัครงาน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
 • ผู้ประสานงานโครงการทรัพยาผู้ประกอบการ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ

Student Affairs
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel 074-286050