สถาบันการศึกษาที่เปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2554
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันการศึกษาที่เปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หน้าหลัก รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก ติดต่อ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนำ

สืบเนื่องจากการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ให้มีการเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรายวิชาในภูมิภาคต่างๆในสถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร ในรายวิชาที่เป็นจุดเด่นของภูมิภาคต่างๆ และศึกษาโลกทัศน์ในพื้นที่ต่างๆนั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเริ่มเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 ( เม.ย.-พ.ค. 2555)

- ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554


 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตู้ ป.ณ.25 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
E - mail : natural-res@group.psu.ac.th
*************************************************************************************************************************************************************

ออกแบบ : srinara maeroh
พัฒนาเวปไซด์ : yuwapha.k@psu.ac.th

Faculty of Natural Resources Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla 90112 Thailand