หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ >ประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 

                ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะ/ หน่วยงานมีการสำรวจความพึงพอใจ
  ของผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง/ พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องนั้น
  สำนักงานเลขานุการคณะฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการให้บริการหลากหลายด้านแก่คณะฯ
  โดยมี
  วิสัยทัศน์ (VISION) บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
  พันธกิจ (Mission) สนับสนุนพันธกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  เป้าประสงค์ (Goals) สนับสนุนพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประทับใจผู้ใช้บริการ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ดังนั้น ในการนี้ขอความร่วมมือผู้รับบริการ
  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  เพื่อทางสำนักงานเลขานุการคณะฯ จะได้นำข้อเสนอแนะ
  ของท่านมาใช้พัฒนาการให้บริการให้ผ่านตามเกณฑ์ (มากกว่าร้อยละ 80 หรือระดับ 4)
  ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นจะนำมาประเมินผลเป็นภาพรวมโดย
  ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการแสดงคิดเห็นเป็นรายบุคคล 
 
จัดทำโดย งานประกันคุณภาพร่วมกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th