หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ >ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2559


ผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ปิดการประเมิน

                แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โดยนำไปใช้ในการรายงานตามเกณฑ์ AUN QA ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงหลักสูตร
  และพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ประจำหลักสูตร
  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และขอขอบคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
  มา ณ โอกาสนี้ 
 
จัดทำโดย งานประกันคุณภาพร่วมกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th