หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูลเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

UKM 26 ในหัวข้อ "เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” : ตอน เรื่องที่เสวนา ( 1 – 3 ตุลาคม 2557)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 5 (20-23 ตุลาคม 2556)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th

คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง http://share.psu.ac.th (ชุดใช้งานเบื้องต้น และหลักสูตรเร่งรัด)

คู่มืออบรม Share version ใหม่ โดย อ.อานนท์ อุปบัลลังก์

เอกสารการใช้งาน share.psu.ac.th version ใหม่
          แนะนำเบื้องต้น
          ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือสำหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          แนะนำวิธีการติดตามเนื้อหา และความเคลื่อนไหว
          แนะนำการจัดการเนื้อหาและระบบ

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน ตามโครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมที่คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณอำนวย ขั้น Advance วันที่ 23-24 สิงหาคม 2553
เอกสารจากการฝึกอบรม "กระบวนกร (Facilitator)" วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอบรมสัมมนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/