หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: ระบบคำสำคัญคณะ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
 
ขอความร่วมมือจัดคำสำคัญในรบบ Share PSU เพิ่มเติม
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามแผน KM และการใช้คำสำคัญ
กระบวนการจัดคำสำคัญคณะฯ
 
                กระบวนการจัดระบบคำสำคัญในการบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th การเชื่อมโยงคำสำคัญในเว็บไซต์ KM ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นรูปแบบเดียวกันกับระบบสารสนเทศในระบบ File server ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือในการใช้คำสำคัญจำนวน 4 ข้อความ เพื่อการจัดหมวดหมู่บันทึกของภาควิชา หน่วยงาน/งาน ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการใส่คำสำคัญในระบบ Share PSU รูปแบบใหม่ ต้องพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวโดยแยกระหว่างคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้
               1. ข้อความที่ 1 ให้ระบุคำสำคัญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
               2. ข้อความที่ 2 ให้ระบุคำสำคัญของภาควิชา/ หน่วยงาน โดยพิมพ์ fnr เว้นหนึ่งตัวอักษร และตามด้วยชื่อภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้
 หมวดหน่วยงาน Keyword
  - ภาควิชาพืชศาสตร์ fnr plant
  - ภาควิชาสัตวศาสตร์ fnr animal
  - ภาควิชาพัฒนาการเกษตร fnr agri dev
  - ภาควิชาธรณีศาสตร์ fnr earth
  - ภาควิชาวาริชศาสตร์ fnr aquatic
  - ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช fnr pest mgt
  - กลุ่มงานศูนย์วิจัย fnr r.center
  - กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง fnr r.station
  - กลุ่มงานบริการวิชาการ fnr outreach
  - กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ fnr manage
  - หน่วยสารบรรณ fnr document
  - หน่วยการเจ้าหน้าที่ fnr person
  - หน่วยอาคารสถานที่ฯ fnr building
  - หน่วยคลัง fnr finance
  - หน่วยพัสดุ fnr material
  - หน่วยทะเบียน fnr ed service
  - หน่วยกิจการนักศึกษา fnr student
  - งานนโยบายและแผน fnr plan
  - งานประกันคุณภาพ fnr qa
  - หน่วยวิจัย fnr research
  - หน่วยวิเทศสัมพันธ์ fnr foreign
  - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ fnr it
               3. ข้อความที่ 3 ให้ระบุคำสำคัญเพื่อกำหนดหมวดหมู่บันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th จำนวน 13 ด้าน คือ
 หมวดหัวข้อบทความ Keyword
  - วิจัย–สถานีวิจัย-ศูนย์วิจัย fnr-g- research
  - การเรียนการสอน fnr-g-learn
  - บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร fnr-g-outreach
  - ประกันคุณภาพ fnr-g-qa
  - พัฒนางานประจำ fnr-g-develop
  - บริหารทรัพยากรมนุษย์ fnr-g-person
  - กิจการนักศึกษา fnr-g-student
  - วิธีการใช้งาน share fnr-g-share process
  - ประชาสัมพันธ์ fnr-g-pr
  - ประวัติศาสตร์ fnr-g-history
  - เคล็บลัด ไอที fnr-g-it
  - เรื่องทั่วไป fnr-g-general
  - องค์กรสร้างสุข fnr-g-happy workplace

               4. ข้อความที่ 4  ให้ระบุคำสำคัญกลุ่มเรื่องที่บันทึก โดยให้พิมพ์ข้อความ  fnr  ตามด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-)  และตามด้วยกลุ่มเรื่องที่บันทึก  ดังตัวอย่างกลุ่มเรื่องของงานนโยบายและแผน ดังนี้  
               งานนโยบายและแผน มีเรื่องที่บันทึกรวมอยู่ในหมวดหมู่พัฒนางานประจำเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการสกัดความรู้ในองค์กร และสะดวกในการค้นหา จึงได้จัดกลุ่มเรื่องที่บันทึก ดังนี้
               -  ด้านอัตรากำลัง
               -  ด้านงบประมาณแผ่นดิน
               -  ด้านงบประมาณเงินรายได้
               -  ด้านตำแหน่งพนักงานเงินรายได้
               -  ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
               -  ด้านการพัฒนาเว็บไซต์

ตัวอย่างคำสำคัญ เช่น หน่วยกิจการนักศึกษา บันทึกเรื่องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ใส่คำสำคัญดังนี้

คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr student, fnr-g-student, fnr-ปฐมนิเทศนักศึกษา
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/