หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: หน้าหลัก ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข

รางวัลการจัดการความรู้

   รางวัลแห่งความภูมิใจ...ประจำปี 2553

   รางวัลการใช้ Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   Blogger of the Month
            - ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกรกฎาคม 2556"
            - ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556"
            - ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนมกราคม 2556"


Download คลังภาพ

   ภาพใส่ในระบบ Share PSU


ภาพกิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 28(3/2559)
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 27(2/2559)
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 26(1/2559)
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 25(2/2558)
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชานชาลาแห่งการเรียนรู้ - บันทึกที่มีคำสำคัญ: คณะทรัพยากรธรรมชาติ [Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ]

 
จำนวนเข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 24 เม.ย.2551
จำนวนเข้าเยี่ยมชม 3 เม.ย.2551 - 25 พ.ค.2552 จำนวน 1,448 ครั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/