หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
       ข่าวสารสาระน่ารู้ (จุลสารหน่วยคลัง)
         ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2551 – พฤษภาคม 2551
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2550 - มกราคม 2551
         ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2550
  ข้อมูลทางด้านบัญชี
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th