หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ >ผลการจัดกิจกรรม
(เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)

ใช้รหัสผ่านของ PSU Passport
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน:
  

ข้อตกลงเบื้องต้น
เพื่อให้ฐานข้อมูลทันกาล ไม่เป็นภาระของการปฏิบัติงาน และสามารถบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายในการกรอกข้อมูลเป็นรายเดือน จึงกำหนดเวลาการดำเนินการของแต่ละระดับดังนี้
      ๑. ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยให้ภาควิชา/หน่วยงาน ป้อนข้อมูลบนฐานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมคณะฯ ของแต่ละเดือนภายในทุกวันสิ้นเดือน
      ๒. ผู้รับผิดชอบหลักระดับมาตรฐานตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป และเป็นผู้กำหนดกระบวนการทำงานเพื่อประโยชน์ของคณะฯที่จะได้ข้อมูลครบถ้วน โดยไม่เป็นภาระเพิ่มของภาควิชาและหน่วยงาน
      ๓. ผู้รับผิดชอบภาพรวมของคณะฯ จะเข้าไประบบฐานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมคณะฯ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อดำเนินการสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน พร้อมทั้งสรุปข้อมูลในรอบ ๖ เดือนในภาพรวมของคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกับแผนที่ตั้งไว้ วิเคราะห์การดำเนินงานว่ามีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงด้านใดในภาพรรวมของคณะฯ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง


ข่าวใหม่
 


ออกแบบโดย : คณะทำงานออกแบบระบบฐานข้อมูลคณะฯ พัฒนาโดย : คุณยุวภา โฆสกิตติกุล
มีปัญหาในเรื่องระบบ ติดต่อ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร.6053-4
มีปัญหาในเรื่องการป้อนข้อมูล ติดต่อ : งานนโยบายและแผน โทร.6028-9
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
  http://www.natres.psu.ac.th/