คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสวนยางพาราตามหลัก
Forest Stewardship Council (FSC) ในพื้นที่โครงการ
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) บริษัทพาเนล พลัส จำกัด
ในวันพฤสหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2016”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
งาน..รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครบ 41 ปี
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.15-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ประสานงานการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-15.00 น.
ณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ศึกษาดูงานการทำการเกษตรของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดูย้อนหลัง>>